Премини към основното съдържание

Образование в Република България 2016

Публикувано на: 22.08.2016 - 16:50
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2016.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2011/2012 - 2015/2016 учебна година.

В изданието са включени данни за детските градини, учебните заведения, учащите в различните видове училища, учителите, новоприетите, студентите - български граждани и чужденци, завършилите основно, средно и висше образование, преподавателския състав по научни звания, докторантите по тесни области и други.

Основните методологични положения на статистиката на образованието са съобразени с Международната стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (МСКО 2011), и съпътстващите я методически ръководства.

Информацията е систематизирана в два раздела - „Общ преглед” и „Регионален преглед”. Административно-териториалните единици „области” са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели - „статистически зони” и „статистически райони”, съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Цена на CD: 15.00 лева

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за   потребителите”
 гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ