Премини към основното съдържание

Време за обучение в курсове за ППО


ПЛАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ППО КУРСОВЕ ПО ВИД И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Платено работно време
Общо - часове Вътрешни курсове Външни курсове
часове % часове %
  Общо 10 993 614 7 537 012 68.6 3 456 602 31.4
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
4 917 826 3 645 296 74.1 1 272 530 25.9
F Строителство 375 662 257 434 68.5 118 229 31.5
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
1 961 612 1 256 435 64.1 705 177.08 35.9
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
2 402 974 1 610 879 67.0 792 095 33.0
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
1 335 540 766 968 57.4 568 572 42.6
ПЛАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ППО КУРСОВЕ ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Групи предприятия според броя на заетите в тях Платено работно време
Общо - часове Вътрешни курсове Външни курсове
часове % часове %
Общо 10 993 614 7 537 012 68.6 3 456 602 31.4
10 - 49 заети лица 1 948 125 1 276 425 65.5 671 700 34.5
50 - 249 заети лица 3 025 266 1 988 681 65.7 1 036 585 34.3
250 + заети лица 6 020 224 4 271 906 71.0 1 748 318 29.0
ПЛАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ППО КУРСОВЕ ПО ВИД И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Форма на собственост Платено работно време
Общо - часове Вътрешни курсове Външни курсове
часове % часове %
Общо 10 993 614 7 537 012 68.6 3 456 602 31.4
Обществен сектор 883 159 541 313 61.3 341 847 38.7
Частен сектор 10 110 455 6 995 699 69.2 3 114 756 30.8
24.08.2018