Премини към основното съдържание

Време за обучение в курсове за ППО


ПЛАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ППО КУРСОВЕ ПО ВИД И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Платено работно време
Общо - часове Вътрешни курсове Външни курсове
часове % часове %
  Общо 7 242 085 4 948 340 68.3 2 293 744 31.7
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
2 999 056 2 141 626 71.4 857 430 28.6
F Строителство 204 678 86 205 42.1 118 473 57.9
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
1 145 446 880 343 76.9 265 103.3 23.1
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
1 573 833 806 846 51.3 766 987 48.7
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
1 319 071 1 033 319 78.3 285 752 21.7
ПЛАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ППО КУРСОВЕ ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Групи предприятия според броя на заетите в тях Платено работно време
Общо - часове Вътрешни курсове Външни курсове
часове % часове %
Общо 7 242 085 4 948 340 68.3 2 293 744 31.7
10 - 49 заети лица 1 088 886 821 875 75.5 267 011 24.5
50 - 249 заети лица 1 526 994 677 337 44.4 849 656 55.6
250 + заети лица 4 626 205 3 449 128 74.6 1 177 077 25.4
ПЛАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ППО КУРСОВЕ ПО ВИД И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)
Форма на собственост Платено работно време
Общо - часове Вътрешни курсове Външни курсове
часове % часове %
Общо 7 242 085 4 948 340 68.3 2 293 744 31.7
Обществен сектор 1 083 911 912 141 84.2 171 771 15.8
Частен сектор 6 158 173 4 036 199 65.5 2 121 974 34.5
30.09.2022