Премини към основното съдържание

Организирани мероприятия за ППО


ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ПРЕЗ 2015 Г., ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Група по КИД - 2008 Икономически дейности Всички предпри-ятия – брой В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 27 960 8 041 28.8 2 577 9.2 4 625 16.5 2 970 10.6 2 330 8.3
B, C, D, E Добивна промишленост;
Преработваща промишленост;
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване
7 990 2 423 30.3 728 9.1 1 226 15.3 807 10.1 547 6.8
F Строителство 2 796 935 33.4 132 4.7 263 9.4 406 14.5 155 5.5
G, H, I Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт, складиране и пощи;
Хотелиерство и ресторантьорство
11 680 2 856 24.5 923 7.9 1 491 12.8 916 7.8 863 7.4
J, K Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
Финансови и застрахователни дейности
1 476 630 42.7 270 18.3 558 37.8 360 24.4 417 28.3
L, M, N, R, S Операции с недвижими имоти;
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности;
Култура, спорт и развлечения;
Други дейности
4 017 1 196 29.8 524 13.0 1 085 27.0 481 12.0 347 8.6
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ПРЕЗ 2015 Г., ПО ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ
Групи предприятия според броя на заетите в тях Всички предпри-ятия – брой В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 27 960 8 041 28.8 2 577 9.2 4 625 16.5 2 970 10.6 2 330 8.3
10 - 49 22 690 5 901 26.0 1 738 7.7 2 931 12.9 1 856 8.2 1 653 7.3
50 - 249 4 540 1 699 37.4 630 13.9 1 343 29.6 844 18.6 498 11.0
над 250 заети 729 441 60.5 209 28.7 351 48.1 271 37.2 179 24.6
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ ДРУГИ ФОРМИ НА ППО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2015 Г., ПО ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ
Форма на собственост Всички предпри-ятия – брой В т.ч. предлагащи следните други форми на обучение:
Обучение на работното място Ротация на работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение Посещение на конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции Участие в групи за обучение или групи за квалификация Самообучение
брой % брой % брой % брой % брой %
Общо 27 960 8 041 28.8 2 577 9.2 4 625 16.5 2 970 10.6 2 330 8.3
Обществен сектор 743 272 36.6 197 26.5 355 47.8 148 19.9 127 17.1
Частен сектор 27 217 7 769 28.5 2 380 8.7 4 270 15.7 2 823 10.4 2 203 8.1
24.08.2018