Премини към основното съдържание

Записани студенти по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.1.2.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър Магистър
Общо 7 799 139 000 73 640
Образование 507 17 250 8 595
Образование, интердисциплинарни програми и квалификации - - 126
Изкуства 53 7 426 947
Хуманитарни науки (без езици) 59 2 077 510
Езици - 6 036 972
Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации - 63 10
Науки за обществото и човешкото поведение - 12 675 4 044
Журналистика и информация - 1 933 293
Бизнес и администрация 950 25 429 10 004
Право - - 8 058
Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации 59 553 374
Биологически науки и сродни на тях - 1 958 344
Околна среда - 880 157
Физически, химически и науки за Земята - 1 720 448
Математика и статистика - 631 123
Информационно-комуникационни технологии 667 9 864 1 910
Технически науки и технически професии 1 332 19 202 3 995
Добив и производствени технологии 73 2 399 580
Архитектура и строителство - 965 3 688
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации - 696 750
Селско стопанство 14 2 526 467
Горско стопанство - 532 148
Рибно стопанство - 44 -
Ветеринарна медицина - - 1 833
Здравеопазване 2 767 5 633 21 761
Социални услуги 12 1 252 334
Персонални услуги 1 171 4 967 652
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 135 119 229
Сигурност - 6 379 1 879
Транспортни услуги - 2 481 409
Други неопределени програми и квалификации1 - 3 310 -

1 Вкл. студенти в I и II курс, неразпределени по специалности (приети по професионални направления, неотговарящи на дефинираните тесни области на образованието).
26.04.2022