Премини към основното съдържание

Възстановени инфраструктурни обекти, нежилищни и жилищни сгради и съоръжения за периода 2004-2008 година

Динамичен ред: krizi_7.vuz.xls

ВЪЗСТАНОВЕНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на обекта Мярка Брой обекти Количествен показател
В общините (по данни от 264 общински администрации)
Улична мрежа км 4 146.3
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и др.) бр. 15 0.0
Диги км 4 18.7
Баражи м 2 12.0
Подпорни стени кв.м 40 4 402.0
Огради км 4 0.3
Речни корита (в населените места) км 4 6.2
Речни корита (извън населените места) км 4 5.0
Тръбопроводи на локални водопроводни мрежи км 5 1.6
Въздушни магистрални електропроводи км 1 10.0
Стълбове на магистралните електопроводи бр. 3 0.0
Локална подземна електрическа мрежа км 32 0.0
Локална въздушна електрическа мрежа км 46 0.0
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове)
Горски пътища км 0 130.5
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и др.) бр. 8 0
Противоерозионни съоръжения бр. 3 0
Подпорни стени кв.м 5 200
На републиканска пътна мрежа (по данни от 27 областни пътни управления)
Пътна мрежа км 0 29.7
Мостове (пътни, жп, пешеходни, виадукти, надлези и  др.) бр. 3 0
Подпорни стени кв.м 5 1 821
Огради км 4 0.4
На жп мрежа (по данни от поделенията на НК "Железопътна инфраструктура")
Магистрални (жп) км 1 1.7
Електропреносни мрежи (жп) км 0 10.0
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита")
Стени насипна язовирна(дължина) м 2 370
Диги км 3 0.2
ВЪЗСТАНОВЕНИ НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Брой
Видове сгради и съоръжения Сгради и съоръжения
В общините (по данни от 264 общински администрации) 73
Други сгради за краткосрочно пребиваване 3
Административни сгради 15
Производствени и складови сгради 4
Сгради за културни обществени забавления 2
Музеи и библиотеки 2
Сгради с култово и религиозно предназначение 15
Детски градини 8
Училища за основно и средно образование 22
Сгради за доболнична помощ 1
Спортни терени (стадиони, писти и други площадки за спорт на открито) 1
В горското стопанство (по данни от 177 държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове) 1
Други сгради за краткосрочно пребиваване 1
В страната (по данни от областните дирекции "Гражданска защита") 184
Хотели 1
Други сгради за краткосрочно пребиваване 17
Административни сгради 8
Търговски сгради 5
Аерогари 2
Производствени и складови сгради 119
Детски градини 14
Училища за основно и средно образование 13
Сгради за доболнична помощ 4
Сгради за болнична помощ 1
ВЪЗСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Брой
Вид на сградата Възстановени сгради   Възстановени жилища
В общините (по данни от 264 общински администрации) 237 249
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 1 9
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 236 240
30.09.2009