Премини към основното съдържание

Възникнали кризисни събития за периода 2010-2020 година

Динамичен ред: Crisis1.1.xls

ЗАГУБИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА1
Показатели Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 1 220 174 517 23 543 46 20 664 701 2 132 10 855
Пожари 754 281 42 42 . . . 65
Свлачища 24 154 996 1 830 . 1 364 400 66 132
Зeметресения . . . . . . . .
Засушавания 1 . . . . . . .
Наводнения 100 16 664 17 347 2 16 877 0 468 7 855
Бури, торнадо, смерч, вихрушка 15 561 543 . 428 . 115 494
Градушки . . . . . . . .
Снежни бури (снегонавяване) 11 794 583 . 563 . 20 383
Заледявания, измръзвания 2 20 20 . . . 20 20
Аварии 68 559 568 . 315 . 253 683
Катастрофи 187 36 2 2 . . . .
Замърсявания (с химически вещества, с опасни отпадъци, с битови отпадъци и други) 4 . . . . . . .
Епидемии по хората 25 452 2 305 . 818 301 1 186 1 211
Епидемии по животните (вкл. птиците) 2 4 4 . . . 4 12
Калaмитет 1 150 . . . . . .
Други кризисни бедствия и събития 26 . 299 . 299 . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 78 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2021