Премини към основното съдържание

Причини за възникване на кризисните събития за периода 2004-2008 година

Динамичен ред: krizi_2.prichini.xls

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Тектонско издигане 1 0.0
Движение по разломи 3 0.0
Земетресения 20 0.3
Ерозия 23 0.3
Абразия 3 0.0
Силни и продължителни валежи 743 10.1
Разтваряне 4 0.1
Силни бури (торнадо, смерч) 187 2.6
Топене на снеговете 67 0.9
Снежни бури 241 3.3
Колебания на нивата на подземни и повърхностни води 10 0.1
Мъгла, тъмнина 25 0.3
Други естествени причини 694 9.5
Подкопаване на основата 7 0.1
Претоварване на горните части на склоновете 6 0.1
Изменение режима на подземни води 1 0.0
Динамични въздействия 60 0.8
Други физико-географски причини 75 1.0
Умишлени действия 732 10.0
Политическа обстановка 2 0.0
Лични интереси 82 1.1
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 1 663 22.7
Социални причини 28 0.4
Икономически причини 11 0.2
Демографски причини 4 0.1
Етнически причини 2 0.0
Промишлени замърсявания 28 0.4
Други техногенни причини 2 602 35.5
Общо посочени причини: 7 324 100.0
Непосочени причини за кризисни събития 1 381  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините (7324) за възникване на кризисните събития, посочени от 264 общински администрации.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял %
Ерозия 2 0.3
Силни и продължителни валежи 20 3.1
Силни бури (торнадо, смерч) 5 0.8
Топене на снеговете 1 0.2
Други естествени причини 236 36.5
Други физико-географски причини 10 1.5
Умишлени действия 65 10.1
Лични интереси 33 5.1
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 30 4.6
Икономически причини 12 1.9
Демографски причини 2 0.3
Други техногенни причини 230 35.6
Общо посочени причини: 646 100.0
Посочени повече от една причина за едно кризисно събитие 136  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините (646) за възникване на кризисните събития, посочени от 177 отчетните единици (държавни лесничейства, дивечовъдни стопанства и дирекциите на народните паркове.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Силни и продължителни валежи 34 17.3
Топене на снеговете 3 1.5
Снежни бури 57 29.1
Колебания на нивата на подземни и повърхностни води 6 3.1
Мъгла, тъмнина 5 2.6
Други естествени причини 85 43.4
Динамични въздействия 4 2.0
Икономически причини 1 0.5
Други техногенни причини 1 0.5
Общо посочени причини: 196 100.0
Посочени повече от една причина за едно кризисно събитие 133  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините( 196) за възникване на кризисните събития, посочени от областните пътни управления.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ В ТРАНСПОРТА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Ерозия 2 0.6
Силни и продължителни валежи 19 5.4
Силни бури (торнадо, смерч) 8 2.3
Снежни бури 3 0.9
Колебания на нивата на подземни и повърхностни води 1 0.3
Мъгла, тъмнина 3 0.9
Други естествени причини 25 7.2
Подкопаване на основата 2 0.6
Други физико-географски причини 3 0.9
Умишлени действия 182 52.1
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 61 17.5
Други техногенни причини 40 11.5
Общо посочени причини: 349 100.0
Непосочени причини за кризисни събития 100  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините( 349) за възникване на кризисните събития, посочени от 284 отчетните единици от сектор "Транспорт, складиране и пощи".
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Наименование на причината Проявления на причината
Брой *Относителен
дял - %
Други естествени причини 741 5.4
Други физико-географски причини 637 4.6
Умишлени действия 951 6.9
Лични интереси 223 1.6
Технически причини (неизправност, неосветеност и др.) 3 315 24.1
Социални причини 150 1.1
Икономически причини 7 0.1
Други техногенни причини 7 750 56.3
Общо посочени причини: 13 774 100.0
Непосочени причини за кризисни събития 2 776  

* Относителният дял е отношението на броя на проявлението на причината към общия брой на причините (13774) за възникване на пожарите, посочени от областните дирекции на МВР.
30.09.2009