Премини към основното съдържание

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) по социално-икономически цели


БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД) ПО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ
(Хиляди левове)
Социално-икономически цели 2020
Общо 283 804
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата 12 190
Опазване на околната среда 1 315
Граждански космически изследвания 2 979
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура 12 323
Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията 2 435
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите 19 561
Развитие на здравеопазването 5 978
Развитие на селското и горското стопанство и риболова 49 721
Развитие на образованието 3 200
Културни, развлекателни и религиозни дейности 3 119
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси 4 905
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове 34 710
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници 129 014
Отбрана 2 354
30.06.2021