Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД – общо и изследователи, в сектор Предприятия по икономическа дейност


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 2020 ГОДИНА
(Брой)
Икономически дейности (КИД - 2008) Общо От тях
изследователи
Общо 16 589 9 644
Селско, горско и рибно стопанство 7 7
Добивна промишленост 208 62
Преработваща промишленост 6 231 2 974
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива .. ..
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване .. 11
Строителство 129 ..
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 588 347
Транспорт, складиране и пощи 97 32
Хотелиерство и ресторантьорство 39 22
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 962 2 991
Финансови и застрахователни дейности 11 ..
Операции с недвижими имоти 44 44
Професионални дейности и научни изследвания 4 511 2 631
Административни и спомагателни дейности 49 ..
Държавно управление - -
Образование 28 ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 600 313
Култура, спорт и развлечения .. ..
Други дейности; Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; Дейности на екстериториални организации и служби .. 53

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2022