Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД – общо и изследователи, в сектор Предприятия по икономическа дейност

Динамичен ред: NIRD_2.6.xls

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 2022 ГОДИНА
(Брой)
Икономически дейности (КИД - 2008) Общо От тях
изследователи
Общо 18 408 10 578
Селско, горско и рибно стопанство 8 8
Добивна промишленост 211 64
Преработваща промишленост 6 781 3 245
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 8 8
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 54 35
Строителство 269 110
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 640 353
Транспорт, складиране и пощи 50 33
Хотелиерство и ресторантьорство 92 ..
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 296 3 487
Финансови и застрахователни дейности 12 ..
Операции с недвижими имоти 37 37
Професионални дейности и научни изследвания 5 020 2 620
Административни и спомагателни дейности 73 30
Държавно управление - -
Образование 27 ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 723 385
Култура, спорт и развлечения 23 ..
Други дейности; Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; Дейности на екстериториални организации и служби 84 75

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
29.02.2024