Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД – общо и изследователи, в сектор Предприятия по икономическа дейност


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 2021 ГОДИНА*
(Брой)
Икономически дейности (КИД - 2008) Общо От тях
изследователи
Общо 16 057 9 546
Селско, горско и рибно стопанство 7 7
Добивна промишленост 184 38
Преработваща промишленост 5 724 2 778
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 9 ..
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 9 ..
Строителство 123 68
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 445 287
Транспорт, складиране и пощи 44 26
Хотелиерство и ресторантьорство .. ..
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 776 2 880
Финансови и застрахователни дейности .. ..
Операции с недвижими имоти 48 48
Професионални дейности и научни изследвания 4 839 ..
Административни и спомагателни дейности 76 ..
Държавно управление - -
Образование 19 15
Хуманно здравеопазване и социална работа 602 328
Култура, спорт и развлечения .. ..
Други дейности; Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; Дейности на екстериториални организации и служби .. ..

* Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
31.10.2022