Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД в сектор Предприятия по икономическа дейност


РАЗХОДИ ЗА НИРД В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Икономически дейности (КИД - 2008) Разходи за НИРД
Общо 691 077
Селско, горско и рибно стопанство 89
Добивна промишленост 1 467
Преработваща промишленост 185 027
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ..
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ..
Строителство 2 324
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 12 690
Транспорт, складиране и пощи 898
Хотелиерство и ресторантьорство 777
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 267 753
Финансови и застрахователни дейности 360
Операции с недвижими имоти 553
Професионални дейности и научни изследвания 207 677
Административни и спомагателни дейности 600
Държавно управление -
Образование 454
Хуманно здравеопазване и социална работа 8 728
Култура, спорт и развлечения ..
Други дейности; Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; Дейности на екстериториални организации и служби ..

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2022