Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД в сектор Предприятия по икономическа дейност

Динамичен ред: NIRD_1.5.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 2022 ГОДИНА
(Хил. левове)
Икономически дейности (КИД - 2008) Разходи за НИРД
Общо 858 334
Селско, горско и рибно стопанство 382
Добивна промишленост 2 586
Преработваща промишленост 219 706
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 282
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 741
Строителство 4 363
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 13 540
Транспорт, складиране и пощи 1 088
Хотелиерство и ресторантьорство 1 605
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 296 140
Финансови и застрахователни дейности 171
Операции с недвижими имоти 862
Професионални дейности и научни изследвания 298 232
Административни и спомагателни дейности 1 016
Държавно управление -
Образование 407
Хуманно здравеопазване и социална работа 14 280
Култура, спорт и развлечения 151
Други дейности; Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; Дейности на екстериториални организации и служби 1 782

"-" - няма случай.
29.02.2024