Премини към основното съдържание

Държавен дефицит/излишък по подсектори на “Държавно управление” и равнище на дълга

Динамичен ред: GFS_2.1_GG.xls

ДЪРЖАВЕН ИЗЛИШЪК/ ДЕФИЦИТ ПО ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАВНИЩЕ НА ДЪЛГА
(Млн. левове)
Показатели Код по ЕСС 2010 2021
Нето предоставени (+)/ нето получени заеми (-) B.9  
Държавно управление S.13 -5 433
 - Централно управление S.1311 -6 389
 - Местно управление S.1313 146
 - Социалноосигурителни фондове S.1314 810
 
Консолидиран брутен дълг на държавно управление    
Равнище на номиналната стойност на дълга, дължим към края на годината   33 277
По категории:    
Валута и депозити AF.2 M
Дългови ценни книжа AF.3 25 895
Краткосрочни AF.31 0
Дългосрочни AF.32 25 895
Заеми AF.4 7 382
Краткосрочни AF.41 39
Дългосрочни AF.42 7 343
 
Разходи на държавно управление за:    
Бруто образуване на основен капитал P.51g 4 351
Лихви (консолидирани) D.41 669

М - поради естеството на данните не може да има случай
26.04.2022