Премини към основното съдържание

Подсектор „Социалноосигурителни фондове”

Динамичен ред: GFS_1.2.4_SS.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2019 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Здравеопазване Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1314 CG01 CG03 CG04 CG07 CG10
Общо разходи OTE 16 416 M 0 0 4 654 11 760
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 13 M M M 4 9
Бруто капиталообразуване P5 13 M M M 4 9
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP M M M M M M
Компенсация на наетите D1 110 M 0 0 41 69
Субсидии D3 M M M M M M
Доход от собственост D4 0 0 M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 14 142 M M M 2 567 11 575
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 73 M 0 M 16 57
Междинно потребление P2 73 M 0 M 16 57
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED M M M M M M
Други текущи трансфери D7 2 077 M M M 2 027 50
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) 1 194 M M M 1 194 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 448 M M M 448 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) M M M M M M
Капиталови трансфери D9 1 M M M M 1
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) M M M M M M
Разходи за крайно потребление P3 2 669 M 0 0 2 641 29
24.02.2021