Премини към основното съдържание

Подсектор „Социалноосигурителни фондове”

Динамичен ред: GFS_1.2.4_SS.xls

РАЗХОДИ НА ПОДСЕКТОР "СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2020 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Здравеопазване Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S1314 CG01 CG02 CG03 CG04 CG07 CG10
Общо разходи OTE 19 087 1 0 M 998 4 736 13 352
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 14 M M M M 5 10
Бруто капиталообразуване P5 14 M M M M 5 10
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP M M M M M M M
Компенсация на наетите D1 128 M 0 M 0 47 81
Субсидии D3 998 M M M 998 M 0
Доход от собственост D4 1 1 M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1311 D4 (1) M M M M M M M
в т.ч.платен на сектор S1313 D4 (1) M M M M M M M
в т.ч. платен на сектор S1314 D4 (1) M M M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 16 221 M M M M 3 022 13 199
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 55 M 0 M M 11 44
Междинно потребление P2 55 M 0 M M 11 44
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED M M M M M M M
Други текущи трансфери D7 1 669 M M M M 1 651 18
в т.ч., платени на сектор S1311 D7 (1) 1 007 M M M M 1 007 M
в т.ч., платени на сектор S1313 D7 (1) 456 M M M M 456 M
в т.ч., платени на сектор S1314 D7 (1) M M M M M M M
Капиталови трансфери D9 1 M M M M M 1
в т.ч., платени на сектор S1311 D9 (1) M M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1313 D9 (1) M M M M M M M
в т.ч., платени на сектор S1314 D9 (1) M M M M M M M
Разходи за крайно потребление P3 3 229 M 0 M 0 3 133 95
25.02.2022