Премини към основното съдържание

Сектор „Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.1_GG.xls

РАЗХОДИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2019 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S13 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 43 451 3 381 1 467 3 298 7 751 814
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 4 034 238 225 225 1 599 87
Бруто капиталообразуване P5 4 091 237 225 225 1 594 139
в т.ч. бруто образуване на основен капитал P51G 4 028 237 225 225 1 531 139
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -58 1 M M 5 -52
Компенсация на наетите D1 12 364 1 390 1 028 2 734 908 165
Субсидии D3 2 911 6 M 3 2 801 47
Доход от собственост D4 668 668 M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 15 341 M M M M 0
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 5 500 573 213 330 1 044 500
Междинно потребление P2 5 476 549 213 330 1 044 500
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 24 24 M M M M
Други текущи трансфери (1) D7 1 205 505 0 7 26 8
Капиталови трансфери D9 1 428 0 M M 1 373 7
в т.ч. инветиционни субсидии D92 L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 20 110 2 016 1 076 2 679 2 347 825
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо- устройствена политика Здраве-опазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S13 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 43 451 1 463 5 971 850 4 647 13 809
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 4 034 926 173 156 361 43
Бруто капиталообразуване P5 4 091 936 174 157 361 43
в т.ч. бруто образуване на основен капитал P51G 4 028 935 174 157 361 43
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -58 -11 0 -1 0 M
Компенсация на наетите D1 12 364 116 1 547 350 3 479 647
Субсидии D3 2 911 0 8 19 28 M
Доход от собственост D4 668 M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 15 341 0 2 622 M M 12 718
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 5 500 417 1 191 213 747 272
Междинно потребление P2 5 476 417 1 191 213 747 272
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 24 M M M M M
Други текущи трансфери (1) D7 1 205 3 386 110 32 127
Капиталови трансфери D9 1 428 1 44 2 M 1
в т.ч. инвестиционни субсидии D92 L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 20 110 662 5 114 515 4 061 817
24.02.2021