Премини към основното съдържание

Сектор „Държавно управление”

Динамичен ред: GFS_1.2.1_GG.xls

РАЗХОДИ НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" ПО ФУНКЦИИ - 2020 ГОДИНА
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Общофункци-онално управление на държавата Отбрана Обществен ред и сигурност Дейности в областта на икономиката Опазване на околната среда
  ЕСС 2010 Код S13 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05
Общо разходи OTE 50 139 4 210 1 848 3 281 10 248 876
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 4 568 371 534 149 1 949 134
Бруто капиталообразуване P5 4 667 372 534 151 1 996 178
в т.ч. бруто образуване на основен капитал P51G 4 576 372 534 149 1 907 178
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -98 -1 M -2 -47 -44
Компенсация на наетите D1 12 991 1 351 1 061 2 775 933 163
Субсидии D3 4 054 6 5 2 3 921 53
Доход от собственост D4 627 627 M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 17 422 M M M M 0
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 6 220 617 249 346 1 420 499
Междинно потребление P2 6 204 601 249 346 1 420 499
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 16 16 M M M M
Други текущи трансфери (1) D7 2 644 1 237 0 9 497 12
Капиталови трансфери D9 1 613 0 M M 1 528 15
в т.ч. инветиционни субсидии D92 L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 23 377 2 099 1 326 3 138 2 686 825
(продължение и край)
(Млн.левове)
Наименование на трансакцията   Общо Жилищна и градо- устройствена политика Здравеопазване Развлечения, култура и религия Образование Социално осигуряване и подпомагане
  ЕСС 2010 Код S13 CG06 CG07 CG08 CG09 CG10
Общо разходи OTE 50 139 1 030 7 060 1 044 4 787 15 756
Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи P5L 4 568 509 341 135 393 53
Бруто капиталообразуване P5 4 667 512 341 136 393 53
в т.ч. бруто образуване на основен капитал P51G 4 576 512 341 136 393 53
Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи NP -98 -3 M -1 0 M
Компенсация на наетите D1 12 991 120 1 828 323 3 615 823
Субсидии D3 4 054 0 10 27 23 8
Доход от собственост D4 627 M M M M M
Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата D6M 17 422 M 3 037 M M 14 385
Междинно потребление, Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OEC 6 220 392 1 586 164 673 275
Междинно потребление P2 6 204 392 1 586 164 673 275
Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове OED 16 M M M M M
Други текущи трансфери (1) D7 2 644 8 205 382 83 211
Капиталови трансфери D9 1 613 0 54 14 0 1
в т.ч. инвестиционни субсидии D92 L L L L L L
Разходи за крайно потребление P3 23 377 576 6 438 516 4 624 1 149
25.02.2022