Премини към основното съдържание

Сборен отчет за приходите и разходите на сдруженията и фондациите


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за дейността 620 198 Приходи от регламентирана дейност 642 675
Разходи за регламентирана дейност 315 988 Приходи от дарения под условие 261 853
Административни разходи 304 210 Приходи от дарения без условие 77 523
Финансови разходи 6 200 Членски внос 88 631
Загуба от стопанска дейност 11 755 Други приходи 214 668
Положителен резултат 80 818 Финансови приходи 7 880
    Печалба от стопанска дейност 17 915
Отрицателен резултат 50 501
   
ВСИЧКО 718 971 ВСИЧКО 718 971
30.11.2021