Премини към основното съдържание

Сборен баланс на сдруженията и фондациите


СБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Записан, но невнесен капитал 180 Собствен капитал 814 661
Нетекущи (дълготрайни) активи 567 420 Провизии и сходни задължения ..
Нематериални активи 18 264 Задължения 299 416
Дълготрайни материални активи 397 662 Финансирания и приходи за бъдещи периоди ..
Дългосрочни финансови активи 151 290    
Отсрочени данъци 204
Текущи (краткотрайни) активи 852 843
Материални запаси 30 466
Вземания 196 163
Инвестиции 17 704
Парични средства 608 510
Разходи за бъдещи периоди 34 057
   
СУМА НА АКТИВА 1 454 500 СУМА НА ПАСИВА 1 454 500

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022