Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на инвестиционните предприятия


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за дейността 2 066 214 Приходи от дейността 2 106 672
Финансови разходи 1 744 681 Финансови приходи 1 986 397
Нефинансови разходи 321 533 Нефинансови приходи 120 275
Печалба от обичайната дейност 102 827 Загуба от дейността 62 369
Печалба преди облагане с данъци 102 827 Загуба преди облагане с данъци 62 369
Разходи за данъци 6 309 Нетна загуба 62 197
Нетна печалба 96 346    
   
ВСИЧКО 2 168 869 ВСИЧКО 2 168 869
30.11.2021