Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Динамичен ред: FS_3.2.2.2.xls

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за инвестиции 18 525 985 Приходи от инвестиции ..
Разходи за лихви 5 148 Приходи от дивиденти 107 983
Разходи по операции с финансови инструменти 15 415 047 Приходи от лихви 199 287
Разходи по операции с чуждестранна валута 3 092 338 Приходи от операции с финансови инструменти 12 982 408
Разходи по инвестиционни имоти 10 510 Приходи от операции с чуждестранна валута 3 217 945
Други разходи 2 942 Приходи от инвестиционни имоти 7 055
Общо разходи 18 525 985 Други приходи ..
Доход 8 685 Приход от пенсионноосигурителни дружества за покриване на разликата до минималната доходност ..
За осигурени лица .. Общо приходи 16 517 374
За пенсионноосигурителни дружества .. Отрицателен резултат 2 017 296
 
ВСИЧКО 18 534 670 ВСИЧКО 18 534 670

'..' Конфиденциални данни
30.11.2023