Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за инвестиции 9 077 626 Приходи от инвестиции 10 020 829
Разходи за лихви 8 799 Приходи от дивиденти 83 417
Разходи по операции с финансови инструменти 7 836 692 Приходи от лихви 198 588
Разходи по операции с чуждестранна валута 1 216 039 Приходи от операции с финансови инструменти 8 301 292
Разходи по инвестиционни имоти 13 470 Приходи от операции с чуждестранна валута 1 428 172
Други разходи 2 626 Приходи от инвестиционни имоти 7 146
Общо разходи 9 077 626 Други приходи 2 214
Доход 943 203 Приход от пенсионноосигурителни дружества за покриване на разликата до минималната доходност 0
За осигурени лица 911 608 Общо приходи 10 020 829
За пенсионноосигурителни дружества 31 595 Отрицателен резултат 0
       
ВСИЧКО 10 020 829 ВСИЧКО 10 020 829
30.11.2022