Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА*
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за инвестиции 9 077 626 Приходи от инвестиции 10 020 829
Разходи за лихви 8 799 Приходи от дивиденти 83 417
Разходи по операции с финансови инструменти 7 836 692 Приходи от лихви 198 588
Разходи по операции с чуждестранна валута 1 216 039 Приходи от операции с финансови инструменти 8 301 292
Разходи по инвестиционни имоти 13 470 Приходи от операции с чуждестранна валута 1 428 172
Други разходи 2 626 Приходи от инвестиционни имоти 7 146
Общо разходи 9 077 626 Други приходи 2 214
Доход 943 203 Приход от пенсионноосигурителни дружества за покриване на разликата до минималната доходност 0
За осигурени лица 911 608 Общо приходи 10 020 829
За пенсионноосигурителни дружества 31 595 Отрицателен резултат 0
       
ВСИЧКО 10 020 829 ВСИЧКО 10 020 829

* Предварителни данни.
31.08.2022