Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на пенсионноосигурителните дружества


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
(Хил. лв.)
Разходи Приходи
Разходи за дейността   Приходи от дейността  
Разходи по икономически елементи 95 827 Приходи от такси и удръжки 177 910
Суми с корективен характер .. Приходи от управление на собствени средства 21 237
Разходи за управление на собствени средства 21 692 Приходи от инвестиране на специализирани резерви 15 368
Разходи за инвестиране на специализираните резерви .. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност ..
Заделени специализирани резерви 22 156 Общо приходи от дейността ..
Общо разходи за дейността 155 111 Загуба от дейността ..
Печалба преди облагане с данъци 62 505 Нетна загуба ..
Данъчен разход/приход 6 272    
Нетна печалба 56 233    
 
Всичко 217 616 Всичко 217 616

'..' Конфиденциални данни
30.11.2021