Премини към основното съдържание

Сборен отчет за доходите на пенсионноосигурителните дружества


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за дейността 251 213 Приходи от дейността ..
Разходи по икономически елементи 106 323 Приходи от такси и удръжки 209 269
Суми с корективен характер 0 Приходи от управление на средствата на ПОД, извън специализираните резерви 18 893
Разходи за управление на средствата на ПОД, извън специализираните резерви 25 313 Приходи от инвестиране на специализирани резерви ..
Разходи за инвестиране на специализираните резерви 13 061 Освободени специализирани резерви 93 577
Заделени специализирани резерви 106 516 Общо приходи от дейността ..
Общо разходи за дейността 251 213 Загуба от дейността ..
Печалба от дейността 81 751 Загуба ..
Данъчен разход/приход 8 095    
Печалба 73 580
   
Всичко 332 888 Всичко 332 888

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022