Премини към основното съдържание

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на застрахователните предприятия

Динамичен ред: FS_3.1.2.xls

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
(Хил. лв.)
Технически отчет - общо застраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 2 042 164
в това число:
Брутни начислени (записани) премии 3 195 172
Отстъпени премии на презастрахователи 1 078 270
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет 26 545
Друг технически приход, нетен от презастраховане 34 977
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 920 583
Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции 216
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане 10 220
Нетни оперативни разходи 746 909
Други технически разходи, нетни от презастраховане 154 344
Промяна в запасния фонд -21 749
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане 249 665
Технически отчет - животозастраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 472 547
в това число:
Брутни начислени (записани) премии 515 744
Отстъпени премии на презастрахователи 34 845
Приход от инвестиции 95 369
Друг технически приход, нетен от презастраховане 10 310
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 229 340
Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в други позиции 15 276
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане ..
Нетни оперативни разходи 197 676
Разходи по инвестиции 101 117
Други технически разходи, нетни от презастраховане 13 078
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет ..
Прехвърляне от или към Фонда за бъдещо разпределение 0
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане 17 750
Нетехнически отчет
Салдо по техническия отчет - общо застраховане 249 665
Салдо по техническия отчет - животозастраховане 17 750
Приходи от инвестиции 169 047
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане ..
Разходи по инвестиции 129 292
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в техническия отчет по общо застраховане 26 545
Друг приход ..
Други разходи, вкл. преоценки на стойности 46 766
Печалба или загуба от присъщи дейности 254 059
Извънредни приходи ..
Извънредни разходи ..
Извънредна печалба или загуба 2 127
Корпоративен данък 27 976
Други данъци -6 185
Печалба или загуба за финансовата година 234 395

'..' Конфиденциални данни
30.11.2023