Премини към основното съдържание

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на застрахователните предприятия


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
Технически отчет - общо застраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 1 825 807
в това число:  
Брутни начислени (записани) премии 2 817 632
Отстъпени премии на презастрахователи 924 336
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от нетехническия отчет 16 357
Друг технически приход, нетен от презастраховане 26 564
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 812 424
Промени в други технически резерви, нетни от презастраховане, които не са показани в други позиции ..
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане 7 596
Нетни оперативни разходи 653 581
Други технически разходи, нетни от презастраховане 160 413
Промяна в запасния фонд ..
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по общо застраховане 231 469
Технически отчет - животозастраховане
Спечелени премии, нетни от презастраховане 434 760
в това число:  
Брутни начислени (записани) премии 473 979
Отстъпени премии на презастрахователи 31 246
Приход от инвестиции 82 607
Друг технически приход, нетен от презастраховане 12 691
Възникнали претенции, нетни от презастраховане 211 799
Промяна в други технически резерви, нетна от презастраховане, която не е отразена в други позиции 87 173
Бонуси и отстъпки, и участие в положителния финансов резултат, нетни от презастраховане ..
Нетни оперативни разходи 178 348
Разходи по инвестиции 31 373
Други технически разходи, нетни от презастраховане 13 296
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в нетехническия отчет ..
Прехвърляне от или към Фонда за бъдещо разпределение 0
Междинен сбор - салдо на техническия отчет по животозастраховане 4 138
Нетехнически отчет
Салдо по техническия отчет - общо застраховане 231 469
Салдо по техническия отчет - животозастраховане 4 138
Приходи от инвестиции 198 014
Разпределен приход от инвестиции, пренесен от технически отчет по животозастраховане ..
Разходи по инвестиции 124 582
Разпределен приход от инвестиции, пренесен в техническия отчет по общо застраховане 16 357
Друг приход ..
Други разходи, вкл. преоценки на стойности 65 868
Печалба или загуба от присъщи дейности 261 546
Извънредни приходи ..
Извънредни разходи ..
Извънредна печалба или загуба 1 762
Корпоративен данък 23 187
Други данъци -377
Печалба или загуба за финансовата година 240 498

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022