Премини към основното съдържание

Отработени човекочасове - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.2_ESA_2010.xls

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Трето тримесечие 2021*
Заети лица   Общо за икономиката 1 456 466.3
  A Селско, горско и рибно стопанство 256 765.3
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 286 131.6
  F Строителство 88 727.3
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 373 639.7
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 50 698.6
  K Финансови и застрахователни дейности 26 285.3
  L Операции с недвижими имоти 9 766.3
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 103 574.6
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 214 140.8
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 46 737.0
Наети лица   Общо за икономиката 1 064 513.0
  A Селско, горско и рибно стопанство 48 320.7
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 256 513.2
  F Строителство 69 128.8
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 284 023.2
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 47 722.0
  K Финансови и застрахователни дейности 24 916.1
  L Операции с недвижими имоти 8 431.3
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 88 096.4
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 206 048.8
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 31 312.4
Самонаети лица   Общо за икономиката 391 953.4
  A Селско, горско и рибно стопанство 208 444.6
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 29 618.4
  F Строителство 19 598.4
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 89 616.5
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2 976.6
  K Финансови и застрахователни дейности 1 369.1
  L Операции с недвижими имоти 1 335.0
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 15 478.2
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 8 092.0
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 15 424.6

* Данните са предварителни
07.12.2021