Премини към основното съдържание

Отработени човекочасове - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.2_ESA_2010.xls

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Първо тримесечие 2022*
Заети лица   Общо за икономиката 1 375 240.1
  A Селско, горско и рибно стопанство 145 261.0
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 283 965.4
  F Строителство 81 037.6
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 370 773.9
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 52 092.4
  K Финансови и застрахователни дейности 28 256.4
  L Операции с недвижими имоти 10 308.4
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 98 912.3
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 255 151.6
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 49 481.1
Наети лица   Общо за икономиката 1 080 535.8
  A Селско, горско и рибно стопанство 32 021.8
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 262 413.8
  F Строителство 64 670.1
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 270 697.1
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 48 323.7
  K Финансови и застрахователни дейности 26 495.3
  L Операции с недвижими имоти 8 670.2
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 83 988.8
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 246 237.6
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 37 017.3
Самонаети лица   Общо за икономиката 294 704.4
  A Селско, горско и рибно стопанство 113 239.2
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 21 551.7
  F Строителство 16 367.6
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 100 076.9
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 768.7
  K Финансови и застрахователни дейности 1 761.1
  L Операции с недвижими имоти 1 638.2
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 14 923.4
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 8 913.9
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 12 463.8

* Данните са предварителни
08.06.2022