Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Първо тримесечие 2022*
Заети лица   Общо за икономиката 3 368.35
  A Селско, горско и рибно стопанство 475.299
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 669.760
  F Строителство 195.963
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 859.970
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 127.388
  K Финансови и застрахователни дейности 65.226
  L Операции с недвижими имоти 26.780
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 251.947
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 578.766
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 117.252
Наети лица   Общо за икономиката 2 557.26
  A Селско, горско и рибно стопанство 81.975
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 617.884
  F Строителство 157.047
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 646.613
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 118.366
  K Финансови и застрахователни дейности 61.039
  L Операции с недвижими имоти 21.950
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 211.491
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 557.802
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 83.092
Самонаети лица   Общо за икономиката 811.09
  A Селско, горско и рибно стопанство 393.324
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 51.876
  F Строителство 38.916
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 213.357
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 9.022
  K Финансови и застрахователни дейности 4.187
  L Операции с недвижими имоти 4.830
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 40.456
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 20.964
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 34.160

* Данните са предварителни
08.06.2022