Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Трето тримесечие 2021*
Заети лица   Общо за икономиката 3 657.46
  A Селско, горско и рибно стопанство 660.059
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 706.496
  F Строителство 203.148
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 880.960
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 128.357
  K Финансови и застрахователни дейности 69.464
  L Операции с недвижими имоти 25.988
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 261.783
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 593.764
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 127.441
Наети лица   Общо за икономиката 2 705.64
  A Селско, горско и рибно стопанство 113.567
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 641.355
  F Строителство 161.554
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 692.262
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 122.375
  K Финансови и застрахователни дейности 65.616
  L Операции с недвижими имоти 23.016
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 223.616
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 575.148
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 87.128
Самонаети лица   Общо за икономиката 951.82
  A Селско, горско и рибно стопанство 546.492
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 65.141
  F Строителство 41.594
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 188.698
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 5.982
  K Финансови и застрахователни дейности 3.848
  L Операции с недвижими имоти 2.972
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 38.167
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 18.616
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 40.313

* Данните са предварителни
07.12.2021