Премини към основното съдържание

Отработени човекочасове - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.2_ESA_2010.xls

ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2020
Заети лица   Общо за икономиката 5 539 446.0
  A Селско, горско и рибно стопанство 870 446.6
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 111 611.3
  F Строителство 324 011.2
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 1 398 613.9
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 186 880.9
  K Финансови и застрахователни дейности 108 923.1
  L Операции с недвижими имоти 39 934.4
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 393 221.4
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 934 542.8
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 171 260.5
Наети лица   Общо за икономиката 4 180 063.0
  A Селско, горско и рибно стопанство 162 851.7
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1 026 827.7
  F Строителство 261 017.7
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 1 059 391.0
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 174 718.4
  K Финансови и застрахователни дейности 100 837.0
  L Операции с недвижими имоти 35 335.6
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 333 469.2
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 902 245.5
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 123 369.2
Самонаети лица   Общо за икономиката 1 359 383.0
  A Селско, горско и рибно стопанство 707 594.9
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 84 783.6
  F Строителство 62 993.5
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 339 222.9
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 12 162.6
  K Финансови и застрахователни дейности 8 086.1
  L Операции с недвижими имоти 4 598.8
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 59 752.1
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 32 297.3
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 47 891.3
18.10.2021