Премини към основното съдържание

Заети лица - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности 2020
Заети лица   Общо за икономиката 3 451.74
  A Селско, горско и рибно стопанство 595.704
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 676.289
  F Строителство 192.302
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 849.890
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 113.939
  K Финансови и застрахователни дейности 67.481
  L Операции с недвижими имоти 26.093
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 250.604
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 566.234
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 113.208
Наети лица   Общо за икономиката 2 573.29
  A Селско, горско и рибно стопанство 99.758
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 626.421
  F Строителство 154.370
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 661.295
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 107.193
  K Финансови и застрахователни дейности 61.817
  L Операции с недвижими имоти 22.845
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 213.036
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 547.195
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 79.364
Самонаети лица   Общо за икономиката 878.45
  A Селско, горско и рибно стопанство 495.946
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 49.868
  F Строителство 37.932
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 188.595
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 6.746
  K Финансови и застрахователни дейности 5.664
  L Операции с недвижими имоти 3.248
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 37.568
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 19.039
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 33.844
18.10.2021