Премини към основното съдържание

БВП - Разходи за крайно потребление - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.3_ESA_2010.xls

БВП - РАЗХОДИ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО
Компоненти на БВП по елементи на разходите за крайно използване Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.* Индекс на физически обем** (предходната година = 100)
2020 г.
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Брутен вътрешен продукт 119 951 115 113 96 907 95.6
Крайно потребление 93 791 92 627 81 719 101.5
Индивидуално потребление 82 160 81 796 72 845 100.9
Потребление на домакинствата 69 892 70 194 63 007 99.7
На НТО, обслужващи домакинствата 522 647 749 94.6
Индивидуално потребление на правителството 11 747 10 955 9 037 109.8
Колективно 11 631 10 831 8 843 106.9
Бруто капиталообразуване 24 398 23 946 20 787 94.7
Бруто образуване на основен капитал 22 981 22 537 19 961 100.6
Изменение на запасите 1 417 1 409 . .
Износ на стоки и услуги 66 361 67 685 61 076 87.9
Стоки 53 339 54 433 49 455 95.6
Услуги 13 022 13 252 11 751 66.2
Внос на стоки и услуги 64 599 69 145 66 981 94.6
Стоки 57 122 60 780 58 993 97.0
Услуги 7 477 8 365 8 011 80.1
Статистическа разлика . . . .

* Преизчислените агрегати не са адитивни
** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по цени на 2015 г.
18.10.2021