Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А10 Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.* Индекс на физически обем** (предходната година = 100)
2021***
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 4 950 4 464 4 441 106.1
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 25 496 23 172 18 985 109.4
Строителство F 5 084 4 713 3 096 92.2
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 23 852 21 719 17 199 97.5
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 9 265 9 152 7 010 106.3
Финансови и застрахователни дейности K 6 435 6 268 6 546 107.7
Операции с недвижими имоти L 10 776 10 682 9 803 104.7
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 7 588 7 456 5 963 103.2
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 19 722 17 924 12 460 103.3
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 2 251 2 216 1 754 111.9
Общо за икономиката А+...+U 115 419 107 766 87 140 103.6
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   17 326 17 197 13 820 107.7
Брутен вътрешен продукт   132 744 124 962 100 956 104.2

* Преизчислените агрегати не са адитивни.
** Индексите на обеми са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по цени на 2015 г.
*** Предварителни данни
08.03.2022