Премини към основното съдържание

БВП - Производствен метод - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.1_ESA_2010.xls

БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО
Икономически сектори и групировки по икономически дейности (КИД - 2008) Номен-клатура А10 Брутна добавена стойност
Текущи цени По цени на предходната година По цени на 2015 г.* Индекс на физически обем** (предходната година = 100)
2020
(Млн. левове) (Млн. левове) (Млн. левове) (%)
Селско, горско и рибно стопанство A 4 205 3 774 4 184 96.7
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване B_E 21 184 19 439 17 357 90.5
Строителство F 5 113 4 583 3 359 99.0
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство G_I 22 279 22 912 17 643 93.6
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 8 608 8 187 6 594 104.1
Финансови и застрахователни дейности K 5 821 6 008 6 080 99.8
Операции с недвижими имоти L 10 206 10 061 9 366 93.6
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности M_N 7 228 6 983 5 781 95.2
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа O_Q 17 352 15 446 12 062 103
Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби R_U 1 980 1 892 1 567 75.8
Общо за икономиката А+...+U 103 977 99 285 84 076 95.5
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)   15 974 15 828 12 837 96.3
Брутен вътрешен продукт   119 951 115 113 96 907 95.6

* Преизчислените агрегати не са адитивни.
** Индексите на обеми са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по цени на 2015 г.
18.10.2021