Премини към основното съдържание

Енергийни баланси на нефт и нефтопродукти - раздел "Доставки на енергия"


ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ - РАЗДЕЛ "ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЯ" ЗА 2022 ГОДИНА
(предварителни данни)

ТАБЛИЦА 1: ДОСТАВКИ НА СУРОВИНИ ЗА РАФИНЕРИИТЕ
хиляди тонове
  Връзки Суров нефт Кондензати от природен газ Нефтени дестилати за преработка в рафинериите Добавки/
кислородо-съдържащи съединения
От които Биогорива Други въгле-водороди Суровини за рафинериите - общо
Производство 1 - -   3.6 - - 3.6
Получени количества от други източници 2       216.2 210.7 160.5 376.7
Обратни потоци от нефтохимическата промишленост 3     -       -
Продуктови трансфери 4     292.9       292.9
Внос 5 7 108.8 - 95.8 29.0   - 7 233.6
Износ 6 - - - 2.0   - 2.0
Директно използване 7 - - - 212.9 211.2 - 212.9
Изменение на запасите 8 -91.7 - 3.2 -1.2 0.6 - -89.8
Вложено за преобразуване в рафинериите 9=1 + 2 + 3 + 4 + 5-6-7 + 8 7 017.1 - 391.9 32.6 0.0 160.5 7 602.1
Загуби на рафинериите   315.6 - - - - - 315.6
ТАБЛИЦА 2: ДОСТАВКИ НА НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ
хиляди тонове
  Връзки Суров нефт Кондензати от природен газ Други (невтечнени) нефтени газове и други газообразни въгле-водороди от нефтените рафинерии Етан Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) Ниско-октанов бензин (нафта) за химическа преработка Автомобилен бензин - общо Биобензин Автомобилен бензин - без Биобензин Авиационен бензин Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (JP4) Керосин - общо Биокеросин
Получени количества първични продукти 1 - - - - - - 31.5 31.5 - - - - -
Брутно производство 2     448.9 - 91.1 542.6 1 784.4 - 1 784.4 - - 242.3 -
Рециклирани продукти 3     - - - - 17.6 - 17.6 - - - -
Горива за дейността на рафинериите 4     347.8 - 0.0 0.0 0.1 - 0.1 - - 0.0 -
Внос 5       0.3 414.1 - 221.6 - 221.6 - - 7.7 -
Износ 6       - 36.5 533.1 1 468.8 - 1 468.8 - - 24.9 -
Международна морска бункеровка 7     - - - - - - - - - - -
Междупродуктови трансфери 8 - - - - - -0.4 0.4 - 0.4 - - - -
Продуктови трансфери 9     - - 5.5 - - - - - - - -
Изменение на запасите 10       - 3.9 -9.0 -65.0 - -65.0 - - -2.9 -
Брутни вътрешни доставки 11=1 + 2 + 3-4 + 5-6-7 + 8-9 + 10 - - 101.1 0.3 467.0 0.0 521.7 31.5 490.2 - - 222.1 -

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
(продължение и край)
хиляди тонове
  Връзки Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) - без Биокеросин Друг керосин Дизелови горива (газьоли) - общо Биодизел Дизелови горива (газьоли) - без Биодизел Мазути (котелни горива) - общо Минерален терпентин и специални бензини Смазочни масла и базови масла Нефтен битум Парафинови восъци Нефтен кокс Други нефтени продукти Нефто-продукти - общо
Получени количества първични продукти 1 - - 179.8 179.8 - - - 1.7 - - - - 212.9
Брутно производство 2 242.3 - 3 325.8 - 3 325.8 551.9 2.4 - 179.9 - 84.1 53.0 7 306.3
Рециклирани продукти 3 - - - - - 6.3 - 10.6 - - - - 34.6
Горива за дейността на рафинериите 4 0.0 - 0.1 - 0.1 5.1 - - - - 84.1 - 437.2
Внос 5 7.7 - 838.3 - 838.3 111.6 11.1 57.1 55.3 2.2 314.4 6.9 2 040.5
Износ 6 24.9 - 1 402.5 0.9 1 401.6 504.2 2.1 22.2 59.3 0.4 - 2.1 4 056.1
Международна морска бункеровка 7 - - 43.0 - 43.0 19.9 - 0.6 - - - - 63.5
Междупродуктови трансфери 8 - - -10.9 - -10.9 63.7 - 0.2 - - - -53.0 -
Продуктови трансфери 9 - - 224.6 - 224.6 62.7 - - - - - - 292.894
Изменение на запасите 10 -2.9 - -94.1 - -94.1 -57.6 -0.4 -2.2 1.8 0.1 12.0 0.3 -213.2
Брутни вътрешни доставки 11=1 + 2 + 3-4 + 5-6-7 + 8-9 + 10 222.1 - 2 568.6 178.8 2 389.7 84.1 11.1 44.5 177.6 1.9 326.4 5.1 4 531.3

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
12.07.2023