Премини към основното съдържание

Регистрации и банкрути на правни единици

Динамичен ред: BS_RB.xls

Брой новорегистрирани правни единици и брой правни единици в процедура по несъстоятелност/фалит
  2023
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Сектори по КИД-2008 Сектори по КИД-2008 (код) Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/ фалит
Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/ фалит
Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/ фалит
Брой реги-
стрирани правни единици
Брой правни единици влезли в процедура по несъсто-
ятелност/ фалит
Общо - Промишленост, строителство и услуги (с изключение на публичната администрация и отбраната; задължителното социално осигуряване; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствена употреба; дейности на извънтериториални организации и органи; дейности на членски организации) BTSXO_S94 13 210 1 155 11 025 984 9 829 829 10 633 977
Промишленост (с изключение на строителството) BTE 177 51 128 44 110 33 110 36
Строителство F 1 288 50 154 49 149 37 186 30
Търговия на едро и дребно; ремонт на автомобили и мотоциклети G 10 584 873 9 858 742 8 657 639 9 396 749
Транспорт и съхранение H 113 15 98 13 86 11 102 20
Хотелиерство и ресторантьорство I 94 26 103 20 68 12 72 20
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения J 92 22 60 14 85 12 92 9
Финансови и застрахователни дейности, Административни и спомагателни дейности KTN 583 100 406 86 436 76 462 95
Образование; хуманно здравеопазване и социални дейности PTSXS94 279 18 218 16 238 9 213 18
17.01.2024