Премини към основното съдържание

Сборен баланс на фондовете за извършване на плащания

Динамичен ред: FS_3.2.2.3.xls

СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Инвестиции .. Актюерска настояща стойност на задълженията 67 662
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България 8 246 Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници 25
Дялови финансови инструменти .. Нетни активи на разположение за плащания 45 567
Дългови финансови инструменти .. Излишък 2 014
Хеджиращи инструменти 0    
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България 20 034
Дялови финансови инструменти 0
Дългови финансови инструменти 20 034
Хеджиращи инструменти 0
Влогове в банки ..
Парични средства 41 079
Вземания ..
в т.ч. вземания, свързани с инвестиции 0
Общо активи 69 373
Недостиг 328
 
СУМА НА АКТИВА 69 701 СУМА НА ПАСИВА 69 701

'..' Конфиденциални данни
30.11.2023