Премини към основното съдържание

Сборен баланс на фондовете за извършване на плащания


СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
АКТИВ ПАСИВ
Инвестиции 3 266 Актюерска настояща стойност на задълженията 12 451
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България 2 075 Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници 3
Дялови финансови инструменти 0 Нетни активи на разположение за плащания 1 847
Дългови финансови инструменти 2 075 Излишък 62
Хеджиращи инструменти 0    
Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България ..
Дялови финансови инструменти ..
Дългови финансови инструменти 1 118
Хеджиращи инструменти 0
Влогове в банки ..
Парични средства 9 242
Вземания 0
в т.ч. вземания, свързани с инвестиции 0
Общо активи 12 508
Недостиг 8
 
СУМА НА АКТИВА 12 516 СУМА НА ПАСИВА 12 516

'..' Конфиденциални данни
30.11.2022