Премини към основното съдържание

Баланс на територията на Република България

Файл: LANDUSE.xls


БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА1,2,3,4,5
Вид територия Квадратни километри Хектари Относителен дял - %
Общо за страната 110 996.71 11 099 670.79 100
Урбанизирана територия 5 173.55 517 354.98 4.66
Територия на транспорта 3 030.96 303 096.45 2.73
Земеделска територия 60 780.7 6 078 070.21 54.76
Горска територия 37 054.27 3 705 427.02 33.38
Територия, заета от води и водни обекти 2 084.52 208 451.53 1.88
Защитена територия 1 842.05 184 204.59 1.66
Нарушена територия 472.28 47 227.8 0.43
Непоказано4 558.38 55 838.23 0.5

1 „Начин на трайно ползване“ (конкретното предназначение) на поземлените имоти се определя с подробен устройствен план. В територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти, до влизането в сила на плановете, се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон.
2 Не включва територията на Република България в акваторията на река Дунав и Черно море.
3 „Защитена територия“ - включва поземлени имоти за защитена природна среда и поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство, които са предимно държавна собственост. Не обхваща всички защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Общата площ и видовете защитени територии по ЗЗТ са публикувани в рубрика „Защитени територии и обекти“ на страницата на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/2580/.
4 Непоказано - площи, за които липсва информация в цифровата кадастрална карта, или отделни поземлени имоти, които не са класифицирани по начин на трайно ползване и по вид територия към датата на провеждане на изследването.
5 Източник на използваните пространствени данни за поземлените имоти е Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
30.06.2023