Премини към основното съдържание

Цел 17: Партньорства за целите

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 17: Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие

Подцели

 

17.1    Засилено мобилизиране на собствените ресурси, включително чрез международна подкрепа за развиващите се страни, с цел подобряване на националния капацитет за събиране на данъци и други приходи.

17.2    Развитите страни да изпълнят изцяло ангажиментите си за официална помощ за развитие, в това число ангажимента на редица развити страни за постигане на колективна цел за ОПР в размер 0,7% от БНД за развиващите се страни и ОПР в размер 0,15% до 0,2% от БНД за най-слабо развитите страни.

17.3    Мобилизиране на допълнителни финансови средства за развиващите се страни от множество различни източници.

17.4    Подпомагане на развиващите се страни за постигане и поддържане на устойчиво равнище на дълга в дългосрочен план посредством координирани политики, насочени към насърчаване на дългово финансиране, намаляване и преструктуриране на дълга според случая, и намиране на решение за външния дълг на тежко задлъжнелите бедни страни с оглед облекчаване на затрудненото им положение по отношение на държавния им дълг.

17.5    Приемане и прилагане на режими за насърчаване на инвестициите за най-слабо развитите страни.

17.6    Укрепване на сътрудничеството „Север-Юг“, „Юг-Юг“ и тристранното регионално и международно сътрудничество и достъп до научни знания, технологии и иновации, засилване на споделянето и обмена на знания при взаимно договорени условия, включително посредством подобрена координация между съществуващите механизми, по-специално на равнището на ООН, и посредством глобален механизъм за улесняване трансфера на технологии.

17.7    Насърчаване на развитието, трансфера и разпространението на щадящи околната среда технологии за развиващите се страни при благоприятни условия, включително при концесионни и преференциални условия така както са договорени взаимно.

17.8    Пълно привеждане в действие до 2017 година на технологичната банка и механизма за изграждане на научен, технологичен и иновационен капацитет за най-слабо развитите страни и засилване използването на базови технологии, по-специално информационни и комуникационни технологии.

17.9    Засилване на международната подкрепа за прилагане на ефективно и целенасочено изграждане на капацитет в развиващите се страни с цел подкрепа на националните планове за изпълнение на всички цели за устойчиво развитие, включително посредством сътрудничеството „Север-Юг“, „Юг-Юг“ и тристранното сътрудничество.

17.10    Стимулиране на всеобща, основана на правила, отворена, недискриминационна и справедлива многостранна система за търговия в рамките на Световната търговска организация, включително чрез приключване на преговорите в рамките на Програмата за развитие от Доха.

17.11    Значително увеличаване на износа от развиващите се страни, по-специално с оглед удвояване до 2020 година дела на най-слабо развитите страни в световния износ.

17.12    Своевременно прилагане на дълготраен безмитен и безквотен достъп до пазарите за всички най-слабо развити страни в съответствие с решенията на Световната търговска организация, включително като се гарантира, че преференциалните правила за произход, приложими към вносни продукти от най-слабо развитите страни, са прозрачни и прости и допринасят за улесняване на пазарния достъп.

17.13    Укрепване на глобалната макроикономическа стабилност, включително посредством координация и последователност на политиките.

17.14    Повишаване съгласуваността на политиките за устойчиво развитие.

17.15    Зачитане на политическото пространство и водещата роля на всяка страна в създаването и прилагането на политики за изкореняване на бедността и устойчиво развитие.

17.16    Укрепване на глобалното партньорство за устойчиво развитие, допълнено от партньорства на множество заинтересовани страни, които мобилизират, обменят и споделят знания, опит, технологии и финансови средства, с оглед изпълнение на целите за устойчиво развитие във всички страни, по-специално развиващите се страни.

17.17    Насърчаване и развитие на ефективни публични и публично-частни партньорства и партньорства с гражданското общество, като се залага на опита и стратегиите на партньорствата за ресурсно обезпечаване.

17.18    Засилване до 2020 година на подкрепата за развиващите се страни за изграждане на капацитет, включително за най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави, с цел значително увеличаване наличието на висококачествени, навременни и надеждни данни, дезагрегирани по доход, пол, възраст, раса, етнически произход, административен статут на мигрантите, увреждане, географско местоположение и други характеристики в зависимост от спецификата на националния контекст.

17.19    Доразвиване до 2030 година на съществуващите инициативи за разработване на измерители за напредъка в устойчивото развитие, допълващи брутния вътрешен продукт, и подкрепа за изграждането на статистически капацитет в развиващите се страни.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН