Премини към основното съдържание

Цел 16: Мир, справедливост и силни институции

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища

Подцели

 

16.1    Значително намаляване навсякъде на всички форми на насилие и свързаната с насилие смъртност.

16.2    Слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца.

16.3    Насърчаване принципите на върховенството на закона на национално и международно равнище и гарантиране на равен достъп до правосъдие за всички.

16.4    Значително намаляване до 2030 година на незаконните финансови и оръжейни потоци, засилено възстановяване и връщане на откраднати активи и борба с всички форми на организираната престъпност.

16.5    Значително намаляване на корупцията и подкупничеството във всичките им форми.

16.6    Развитие на ефективни, отговорни и прозрачни институции на всички равнища.

16.7    Гарантиране на всички равнища на приобщаващ процес за вземане на решения, основан на принципите на отзивчивост, по-широко участие и представителност.

16.8    Разширяване и засилване участието на развиващите се страни в институциите на глобалното управление.

16.9    Осигуряване до 2030 година на юридическа самоличност за всички, включително вписване в регистър при раждането.

16.10    Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи в съответствие с националното законодателство и международните споразумения.

16.a    Укрепване на съответните национални институции, включително чрез международно сътрудничество, с оглед изграждане на капацитет на всички равнища, по-специално в развиващите се страни, за превенция на насилието и борба с тероризма и престъпността.

16.b    Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони и политики за устойчиво развитие.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН