Премини към основното съдържание

Цел 15: Живот на земята

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 15: Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и спиране загубата на биологично разнообразие

Подцели

 

15.1    Гарантиране до 2020 г. на опазването, възстановяването и устойчивото използване на сухоземните и вътрешните сладководни екосистеми и техните услуги, по-специално горите, влажните зони, планините и сухите райони, в съответствие със задълженията, произтичащи от международните споразумения.

15.2    Насърчаване до 2020 г. на прилагането на устойчиво управление на всички видове гори, спиране на обезлесяването и възстановяване на увредените гори и значително увеличаване на залесяването и презалесяването в световен мащаб.

15.3    Борба с опустиняването, възстановяване на деградиралите земи и почви, включително засегнатите от опустиняване, суша и наводнения земи, и стремеж за постигане до 2030 г. на свят без деградация на земите.

15.4    Гарантиране до 2030 г. опазването на планинските екосистеми, включително на биологичното им разнообразие, с оглед на укрепване на възможностите им да осигуряват ползи от съществена важност за устойчивото развитие.

15.5    Предприемане на спешни и съществени действия за намаляване деградацията на естествените местообитания, спиране загубата на биологичното разнообразие, защита и предотвратяване до 2020 г. изчезването на застрашените видове.

15.6    Насърчаване на честно и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от оползотворяването на генетични ресурси, и насърчаване на подходящ достъп до такива ресурси в съответствие с международните договорености.

15.7    Предприемане на спешни действия за ликвидиране на бракониерството и незаконния трафик на защитени животински и растителни видове и за справяне с търсенето и предлагането на незаконни продукти на дивата природа.

15.8    Приемане до 2020 г. на мерки за предотвратяване на въвеждането и значително смекчаване на отрицателното въздействие на инвазивни неместни видове в земните и водните екосистеми и контролиране или унищожаване на тези видове.

15.9    Интегриране до 2020 г. на ценностите на биологичното разнообразие и екосистемите в планирането на национално и местно равнище, процесите на развитие, стратегиите и отчетите за намаляване на бедността.

15.a    Мобилизиране и значително увеличаване на финансовите средства от всички източници, предназначени за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и екосистемите.

15.b    Мобилизиране на значителни средства от всички източници и на всички равнища за финансиране на устойчивото стопанисване на горите и осигуряване на достатъчни стимули за развиващите се страни за развитие на устойчивото стопанисване, включително за опазване на горите и презалесяване.

15.c    Засилване подкрепата на световно равнище за усилията за борба с бракониерството и трафика на защитени видове, включително чрез повишаване капацитета на местните общности да намират възможности за устойчив поминък.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 15 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 15 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.1.E.179 Относителен дял на горската площ Евростат % 44.7     48.0          
15.1.U.180 Среден дял на ключовите сладководни зони за биологично разнообразие (KBA), обхванати от защитени зони ООН % 94.98791 94.98791 94.98791 98.66798 98.66798 98.66798 98.66798 98.66798  
15.2.U.181 Дял на горската площ с дългосрочен план за управление ООН % 95.83 96.01 96.35 96.71 97.05 97.39 - -  
15.2.U.182 Съотношение на горската площ в законово установените защитени територии ООН % 18.37 18.37 18.37 18.37 18.37 18.37 - -  
15.2.E.183 Индекс на запечатване на почвите Евростат % 0.90     0.92#          
15.4.U.184 Покритие от защитени територии на важни местообитания за планинското биоразнообразие ООН % 97.48534 97.48534 97.48534 99.32538 99.49710 99.49710 99.49710 99.49710  
15.5.N.185 Дял на консервационно значимите сухоземни типове природни местообитания, оценени в благоприятно природозащитно състояние, спрямо всички докладвани по чл. 17 от Директивата за местообитанията в Алпийския, Континенталния и Черноморския биогеографски региони в страната МОСВ %         12.64        
15.5.N.186 Дял на консервационно значимите видове, оценени в благоприятно природозащитно състояние, спрямо всички докладвани по чл. 17 от Директивата за местообитанията в Алпийския, Континенталния и Черноморския биогеографски региони в страната. МОСВ %         38.58        
15.5.N.187 Дял на размножаващите се видове птици в страната, при които се наблюдават стабилни или нарастващи дългосрочни популационни тенденции, спрямо всички докладвани по чл. 12 от Директивата за птиците, размножаващи се в страната видове птици МОСВ %         67        
15.5.U.188 Индекс на червения списък ООН Индекс 0.93553 0.93553 0.93552 0.93552 0.93551 0.93550 0.93550 0.93549  
15.6.U.189 Общ отчетен брой стандартни споразумения за трансфер на материали (SMTA), които прехвърлят растителни генетични ресурси за храна и земеделие в страната ООН Брой 193 206 222 238 246 254 261 266  
15.7.N.190 Регистрирани случаи на бракониерство или нелегален трафик в търговията с диви животни и растения МОСВ/МЗХ брой установени нарушения/ за година 264 804 256 195 161 215 167 130 178
15.0.E.191 Натура 2000 защитени зони Евростат % 34.4 34.4 34.4 34.4 34.9 34.9      

"-" няма случай
"#"прекъснат динамичен ред

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН