Премини към основното съдържание

Цел 14: Живот под водата

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 14: Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие

Подцели

 

14.1    Предотвратяване и значително намаляване до 2025 г. на замърсяването на морската среда от всякакъв вид, по-специално от наземни източници и дейности, в това число намаляване на морските отпадъци и биогенното замърсяване.

14.2    Постигане до 2020 г. на устойчиво управление и защита на морските и крайбрежните екосистеми с оглед на предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия, включително чрез засилване на устойчивостта им и предприемане на действия за тяхното възстановяване, с цел превръщането им в здрави и продуктивни морета и океани.

14.3    Намаляване до минимум и справяне с въздействията от увеличаването на киселинността на океанските води, включително чрез засилено научно сътрудничество на всички равнища.

14.4    Постигане до 2020 г. на ефективно регулиране на добива на риба и ликвидиране на свръхулова, незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и на разрушителните риболовни практики, прилагане на научно обосновани планове за управление на риболова с оглед на възстановяване на рибните запаси във възможно най-кратък срок поне до равнищата, позволяващи максимален устойчив улов, определени от биологичните характеристики на съответните видове.

14.5    Опазване до 2020 г. на поне 10% от крайбрежните и морски райони в съответствие с националната правна уредба и международното право и въз основа на най-добрата налична научна информация.

14.6    Въвеждане до 2020 г. на забрана за определени форми на субсидии за сектора на рибарството, които допринасят за свръхкапацитет на риболовните флоти и свръхулов, премахване на субсидиите, допринасящи за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, и въздържане от въвеждане на нови такива субсидии, като се отчита, че подходящото и ефективно, специално и диференцирано третиране на развиващите се и най-слабо развитите страни трябва да е неразделна част от преговорите в рамките на Световната търговска организация относно субсидиите за сектора на рибарството1.

14.7    Увеличаване до 2030 г. на икономическите ползи за малките островни развиващи се държави и за най-слабо развитите страни от устойчивото използване на морските ресурси, включително чрез устойчиво управление на рибарството, аквакултурите и туризма.

14.a    Увеличаване обема на научните знания, развитие на научноизследователския капацитет и трансфер на морски технологии, като се отчитат критериите и насоките на Междуправителствената океанографска комисия относно трансфера на морски технологии, с оглед на подобряване здравето и управлението на океаните и засилване приноса на морското биологично разнообразие за развитието на развиващите се страни, по-специално малките островни развиващи се държави и най-слабо развитите страни.

14.b    Осигуряване на достъп до морските ресурси и пазари за рибарите, извършващи традиционен риболов в малки количества и за прехрана.

14.c    Засилване на опазването и устойчивото използване на океаните и техните ресурси чрез прилагане на международното право, отразено в Конвенцията на ООН по морско право (КООНМП), предоставяща правната рамка за опазване и устойчиво използване на океаните и техните ресурси, както е припомнено в параграф 158 от документа „Бъдещето, което искаме”.


1 Като се имат предвид продължаващите преговори в рамките на Световната търговска организация, Програмата за развитие от Доха и мандата на Шестата министерска конференция на СТО в Хонконг.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 14 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 14 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.7.U.167 Устойчиво рибарство като дял от БВП на малките островни развиващи се държави, най-слаборазвитите страни и всички страни, % ООН Индикаторът измерва добавената стойност на устойчивия морски риболов като процент от БВП. 0.01 . 0.01 . 0.01 - - -  
14.b.U.168 Степен на прилагане на правна/ регулаторна/ политическа/ институционална рамка, която признава и защитава правата за достъп на дребномащабния риболов ООН Степен на прилагане на рамки, които признават и защитават правата на достъп за дребно-мащабен риболов, катего-ризирани в 5 групи - - - 4 - 4 - 5  
14.1.E.169 Морски води, засегнати от еутрофикация Евростат % 0.02 0.01 0.02 0.03 0 0 0 0  
14.1.U.170 Плажни отпадъци, произхождащи от национални наземни източници, които завършват на плажа, % ООН % - - 56.25 83.23 69.94 83.15 65.93 -  
14.1.U.171 Плажни отпадъци, произхождащи от национални наземни източници, които завършват в океана % ООН % - - 43.75 17.37 30.64 16.85 34.07 -  
14.1.N.172 Дял на консервационно значимите морски типове природни местообитания, оценени в благоприятно природозащитно състояние, спрямо всички докладвани по чл. 17 от Директивата за местообитанията МОСВ %         0        
14.1.N.173 Дял на консервационно значимите видове, оценени в благоприятно природозащитно състояние, спрямо всички докладвани по чл. 17 от Директивата за местообитанията в Черноморския морски район на страната МОСВ %         0        
14.0.E.174 Риболовен флот, общ тонаж Евростат Хиляди тона 6.366 6.176 6.081 6.079 6.027 5.997 5.992 5.869 5.847
14.0.E.175 Места за къпане с отлично качество на водата: Евростат                    
14.0.E.175.1 Места за къпане с отлично качество на водата-coastal Евростат % 70.0 63.3 45.1 53.9 67.0 63.0 89.1 92.4  
14.0.E.175.2 Места за къпане с отлично качество на водата-inland Евростат % 100 100.0 100.0 25.0 25.0 0 100.0 100.0  
14.5.E.176 Площ на морските защитени зони Евростат %   .         8.0#    
14.5.U.177 Среден дял на ключови морски зони за биологично разнообразие (KBA), обхванати от защитени зони ООН % 99.65203 99.65203 99.65203 99.65203 99.65203 99.65203 99.65203 99.65203  
14.a.U.178 Национални разходи за изучаване на океана като дял от общото финансиране за научни изследвания и развитие ООН % 0.04895 0.05712 0.06366 - - - - -  

"." липсват данни
"#" прекъснат динамичен ред
"-" няма случай

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН