Премини към основното съдържание

Цел 12: Отговорно потребление и производство

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

Подцели

 

12.1    Прилагане на десетгодишната рамка от програми за устойчиво производство и потребление, предприемане на действия от всички държави (начело с развитите страни), като се отчитат развитието и възможностите на развиващите се страни.

12.2    Постигане до 2030 година на устойчиво управление и ефективно използване на природните ресурси.

12.3    Намаляване наполовина до 2030 година разхищаването на храни в световен мащаб и на хранителните отпадъци на глава от населението в търговията на дребно и в потреблението, намаляване на загубите на храна по веригите на производството и доставките, включително загубите след прибиране на реколтата.

12.4    Постигане до 2020 година на екосъобразно управление на химикалите и всички отпадъци през целия им жизнен цикъл в съответствие с международно приетите рамки и значително намаляване на изпускането им във въздуха, водите и почвите с оглед свеждане до минимум на неблагоприятните им въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

12.5    Значително намаляване до 2030 година на генерирането на отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, преработване и повторно използване.

12.6    Насърчаване на дружествата, особено големите и транснационални компании, да приемат устойчиви практики и да интегрират информацията за устойчивостта в отчетния си цикъл.

12.7    Насърчаване на устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки в съответствие с националните политики и приоритети.

12.8    Осигуряване до 2030 година на подходяща информираност и осведоменост на всички хора и навсякъде относно устойчивото развитие и начините на живот в хармония с природата.

12.a    Подкрепа за развиващите се страни за укрепване на научния и технологичния им капацитет с цел преминаване към по-устойчиви модели на потребление и производство.

12.b    Разработване и прилагане на инструменти за мониторинг на последствията от устойчивото развитие за туризма, който създава работни места и популяризира местната култура и продукти.

12.c    Рационализиране на неефективните субсидии за изкопаеми горива, които насърчават разточителното потребление, чрез премахване изкривяванията на пазара в съответствие с обстоятелствата на национално равнище, включително чрез преструктуриране на данъчното облагане и постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии, където съществуват – за да се компенсират въздействията им върху околната среда, при пълно отчитане на специфичните нужди и условия в развиващите се страни и намаляване до минимум на евентуалните неблагоприятни въздействия върху развитието им по начин, който защитава бедните и засегнатите общности.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 12 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 12 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12.0.E.146 Вътрешно потребление на материали на глава от населението Евростат Тона на глава от населението 21.300 18.923 19.672 20.326 20.632 20.425 22.799 25.482e
12.0.N.147 Индекс "Щастлива планета" Алианс за икономика на благо-денствието Индекс 40.43299082 40.14805243 40.93593700 40.57941736 40.13077545 43.68435529    
12.0.E.148 Емисии на парникови газове от производствените дейности Евростат Килограми на глава от населението 8 127.31884 7 862.37433 8 253.55480 7 721.64319 7 516.55409 6 691.65610 7521.89551e  
12.0.E.149 Сметки за материални потоци - пряко влагане на материали Евростат Тона на глава от населението 24.971 22.911 23.872 24.330 25.096 24.388 27.091 30.137e
12.2.E.150 Производителност на ресурсите Евростат Стандарт на покупателната способност (СПС) на килограм 0.6207 0.7368e 0.7496 0.7678 0.8049 0.8113 0.8174 0.8572e
12.0.E.151 Средни емисии на CO2 на км от новите леки автомобили Евростат Средни емисии на въглероден диоксид (CO2) на км 130.3 125.8 126.2 126.7 130.2 121.5 139.8#  
12.3.N.152 Индекс на отпадъците от храна НСИ Процент %           100.0 95.1  
12.0.E.153 Степен на кръгово използване на материалите Евростат Процент % 3.1e 4.4 3.5e 2.5 2.3e 5.9 4.9e  
12.0.E.154 Генериране на отпадъци по степен на опасност - опасни Евростат Килограми на глава от населението   1 870   1 912   2 012    
12.5.U.155 Рециклирани битови отпадъци ООН Процент % 29.35902 31.82923 34.57792 31.48148 34.57792е 65.46483 - -
12.b.U.156 Прилагане на стандартни счетоводни инструменти за мониторинг на икономическите и екологични аспекти на устойчивост на туризма (Таблици на туристически сателитни сметки) ООН Брой съставени таблици/ сметки 4 4 4 4 4 0 - -

"е" оценка
"#" прекъснат динамичен ред

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН