Премини към основното съдържание

Цел 10: Намаляване на неравенствата

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 10: Намаляване на неравенството между и в рамките на държавите

Подцели

 

10.1    Плавно достигане до 2030 година и поддържане на ръст на доходите на най-бедните 40% от населението – в темпове, по-високи от средните за съответната страна.

10.2    Осигуряване на възможности до 2030 г. за всички хора и насърчаване на социалното, икономическото и политическото им приобщаване, независимо от възраст, пол, степен на увреждане, раса, етническа принадлежност, произход, религия, социален и икономически статут или друг признак.

10.3    Гарантиране на равни възможности и намаляване на социалното неравенство, включително чрез премахване на дискриминационните закони, политики и практики и насърчаване на адекватни политики, закони и действия в тази връзка.

10.4    Приемане на политики, особено фискални политики и политики по отношение на трудовите възнаграждения и социалната закрила, и постепенно постигане на по-голямо равенство.

10.5    По-добро регулиране и наблюдение на световните финансови пазари и институции, и засилване на прилагането на подобни регулации.

10.6    Гарантиране на засилено представителство на развиващите се страни и право на глас в процеса на вземане на решения в международните икономически и финансови институции с глобален обхват с оглед превръщането им в по-ефективни, отговорни, надеждни и легитимни институции.

10.7    Улесняване на законната, организирана, безопасна и отговорна миграция и мобилност на хора, включително чрез прилагане на планирани и добре управлявани миграционни политики.

10.a    Прилагане на принципа за специално и разграничително третиране на развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, в съответствие със споразуменията в рамките на Световната търговска организация.

10.b    Насърчаване на официалната помощ за развитие и финансовите потоци, в това число преките чуждестранни инвестиции, за най-нуждаещите се държави, по-специално най-слабо развитите страни, страните в Африка, малките островни развиващи се държави и развиващите се страни без излаз на море, в съответствие с националните им планове и програми.

10.c    Намаляване до 2030 г. до под 3% на разходите по сделки за изпращане на парични преводи от мигранти и ликвидиране на коридорите за изпращане на парични преводи с разходи, по-високи от 5%.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН