Премини към основното съдържание

Цел 8: Достоен труд и икономически растеж

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 8: Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички

Подцели

 

8.1    Устойчив икономически растеж на глава от населението в съответствие с обстоятелствата на национално равнище, и по-конкретно най-малко 7% годишен ръст на БВП в най-слабо развитите страни.

8.2    Постигане на по-високи равнища на икономическа производителност чрез диверсификация, технологично усъвършенстване и иновации, включително чрез фокусиране върху секторите с висока добавена стойност и трудоемките отрасли.

8.3    Насърчаване на политиките за развитие, подкрепящи производствените дейности, създаването на работни места с достойни условия на труд, предприемачеството, творчеството и иновациите и насърчаване на създаването и растежа на микро-, малки и средни предприятия, включително чрез достъп до финансови услуги.

8.4    Постепенно повишаване до 2030 г. на ресурсната ефективност в потреблението и производството в световен мащаб и стремеж за окончателно прекъсване на връзката между икономически растеж и разрушаване на околната среда в съответствие с десетгодишната рамка от програми за устойчиво потребление и производство с водещата роля на развитите страни.

8.5    Постигане до 2030 г. на пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички жени и мъже, включително за младите хора и лицата с увреждания, както и равно заплащане за труд с равна стойност.

8.6    Значително намаляване до 2020 г. дела на младите хора, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

8.7    Предприемане на незабавни и ефективни мерки за изкореняване на принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 г. на детския труд във всичките му форми.

8.8    Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна и сигурна работна среда за всички работници, включително работещите мигранти, по-специално жените мигранти и лицата с несигурна заетост.

8.9    Изготвяне и прилагане до 2030 г. на политики за насърчаване на устойчивия туризъм, който създава работни места и популяризира местната култура и продукти.

8.10    Укрепване капацитета на националните финансови институции за насърчаване и разширяване на достъпа до банкови, застрахователни и финансови услуги за всички.

8.a    Увеличаване на подкрепата за развитие на търговията към развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, включително чрез подобрената интегрирана рамка за свързана с търговията техническа помощ за най-слабо развитите страни.

8.b    Разработване и привеждане в действие до 2020 г. на глобална стратегия за младежка заетост и прилагане на Глобалния пакт за заетостта на Международната организация на труда.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 8 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 8 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показател Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.1.E.85 Реален БВП на човек от населението Евростат (по данни на НСИ) Верижно свързани обеми (2010 г.), евро на глава от населението 5 700 5 910 6 120 6 330 6 630 6 400 6 950 7680# 7850*
8.0.E.86 Относителен дял на инвестициите в БВП Евростат % 21.01 18.57 18.52 . . . . .  
8.2.E.87 Номинална производителност на труда на едно заето лице Евростат Процент от общия брой на ЕС27 (от 2020 г.) (въз основа на милиони стандарти за покупателна способност), текущи цени 44.7 45.9 46.2 47.6 49.0 50.7 52.8 55.5  
8.3.U.88 Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост по сектори ООН %                  
8.3.U.88.1 Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост - общо ООН % 9.83 13.38 9.93 7.17 5.76 7.54 6.81 -  
8.3.U.88.2 Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост - Селско, горско и рибно стопанство ООН % 39.33 38.23 22.90 24.52 22.34 4.14 22.81    
8.3.U.88.3 Относителен дял на неофициалната заетост от общата заетост - Неселскостопански сектори ООН % 7.67 11.41 9.04 6.12 4.71 7.78 5.77    
8.4.E.89 Потребление на суровини Евростат Тона на глава от населението 18,901е 17,478е 18,278е 21,199е 21,702е 20,680е 22,594е 26,168е  
8.5.E.90 Коефициент на безработица Евростат (по данни на НСИ) Процент на населението в работната сила 10.1 8.6 7.2 6.2 5.2 6.1 5.3 4,2# 4.3
8.6.E.91 Относителен дял на незаетите и неучащите младежи Евростат (по данни на НСИ) % от населението на възраст 15-29 години 22.2 22.4 18.9 18.2 16.7 18.2 17.6 14,8# 13.8
8.7.N.92 Относителен дял и брой на децата под 18 години полагащи труд по пол и възраст МТСП/НСИ                    
8.8.U.93 Фатални трудови злополуки на 100 000 работника по пол ООН                    
8.8.U.93.1 Фатални трудови злополуки на 100 000 работника - общо ООН Съотношение на случаите на 100 000 работници 3.57 3.00 3.40 3.14 3.37 3.68 - -  
8.8.U.93.2 Фатални трудови злополуки на 100 000 работника - мъже ООН Съотношение на случаите на 100 000 работници 6.61 5.85 6.34 6.11 6.70 - - -  
8.8.U.93.3 Фатални трудови злополуки на 100 000 работника - жени ООН Съотношение на случаите на 100 000 работници 0.53 0.15 0.44 0.29 0.08 - - -  
8.8.U.94 Степен на спазване на трудовите права на национално ниво (свобода на сдружаване и колективно договаряне) на база текстови източници на Международната организация на труда (МОТ) и националното законодателство ООН Броят на кодираните критерии за оценка 1.08 1.08 1.08 1.08 0.89 0.89 0.89 -  
8.9.N.95 Относителен дял на БВП в туризма от общия БВП и в процента на нарастване НСИ                    
8.10.U.96 Брой на клоновете на търговските банки на 100 000 възрастни ООН Брой на 100 000 възрастни 60.3241 48.5151 51.0089 52.8026 57.8861 60.1913 61.4724 -  
8.10.U.97 Брой на банкоматите на 100 000 възрастни души ООН Брой на 100 000 възрастни 91.2663 94.1648 94.7662 93.4047 94.3316 91.2758 89.1767 -  

"." липсват данни
"е" оценка
"*" предварителни данни
"#"прекъснат динамичен ред
"-" няма случай

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН