Премини към основното съдържание

Цел 8: Достоен труд и икономически растеж

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 8: Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички

Подцели

 

8.1    Устойчив икономически растеж и ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението в съответствие с обстоятелствата на национално равнище и по-конкретно най-малко 7% годишен ръст на БВП в най-слабо развитите страни.

8.2    Постигане на по-високи равнища на икономическа производителност посредством диверсификация, технологично усъвършенстване и иновации, включително чрез поставяне на ударението върху секторите с висока добавена стойност и трудоемките отрасли.

8.3    Насърчаване на насочени към развитието политики, подкрепящи производствените дейности, създаването на работни места с достойни условия на труд, предприемачеството, творчеството и иновациите и насърчаване на създаването и растежа на микро, малки и средни предприятия, включително чрез достъп до финансови услуги.

8.4    Постепенно повишаване до 2030 година на ресурсната ефективност в потреблението и производството в световен мащаб и стремеж за окончателно прекъсване на връзката между икономически растеж и разрушаване на околната среда в съответствие с десетгодишната рамка от програми за устойчиво производство и потребление и с водеща роля на развитите страни.

8.5    Постигане до 2030 година на пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички жени и мъже, включително за младите хора и лицата с увреждания, както и равно заплащане за труд с равна стойност.

8.6    Значително намаляване до 2020 година дела на младите хора, неангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

8.7    Предприемане на незабавни и ефикасни мерки за изкореняване на принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-тежките форми на детския труд, включително набирането и използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 година на детския труд във всичките му форми.

8.8    Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна и сигурна работна среда за всички работници, включително работещите мигранти, по-специално жените мигранти и лицата с несигурна заетост.

8.9    Изготвяне и прилагане до 2030 година на политики за насърчаване на устойчивия туризъм, който създава работни места и популяризира местната култура и продукти.

8.10    Укрепване капацитета на националните финансови институции за насърчаване и разширяване на достъпа до банкови, застрахователни и финансови услуги за всички.

8.a    Увеличаване на подкрепата за развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, по програмата на ЕС „Помощ за търговия“ (Aid for Trade), включително чрез засилената интегрирана рамка за свързана с търговията техническа помощ за най-слабо развитите страни.

8.b    Разработване и привеждане в действие до 2020 година на глобална стратегия за младежка заетост и прилагане на Глобалния пакт за заетостта на Международната организация на труда.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН