Премини към основното съдържание

Цел 7: Достъпна и чиста енергия

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 7: Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички

Подцели

 

7.1    Осигуряване до 2030 година на всеобщ достъп до финансово достъпни, надеждни и съвременни енергийни услуги.

7.2    Значително увеличаване до 2030 година дела на енергията от възобновяеми източници в световния енергиен микс.

7.3    Удвояване до 2030 година на темпа на подобряване на енергийната ефективност в световен мащаб.

7.a    Засилване до 2030 година на международното сътрудничество с цел улесняване на достъпа до научни изследвания и технологии за чиста енергия, включително енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и високи и по-чисти технологии на база изкопаеми горива, насърчаване на инвестициите в енергийната инфраструктура и технологиите за чиста енергия.

7.b    Разширяване до 2030 година на инфраструктурата и модернизиране на технологиите за доставка на съвременни и устойчиви енергийни услуги за всички в развиващите се страни и по-специално в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави и развиващите се континентални държави (без излаз на море), в съответствие с програмите им за подпомагане.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН