Премини към основното съдържание

Цел 7: Достъпна и чиста енергия

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 7: Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички

Подцели

 

7.1    Осигуряване до 2030 г. на всеобщ достъп до финансово достъпни, надеждни и съвременни енергийни услуги.

7.2    Значително увеличаване до 2030 г. дела на енергията от възобновяеми източници в световния енергиен микс.

7.3    Удвояване до 2030 г. на темпа на подобряване на енергийната ефективност в световен мащаб.

7.a    Засилване до 2030 г. на международното сътрудничество с цел улесняване на достъпа до научни изследвания и технологии за чиста енергия, включително енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и високи и по-чисти технологии на базата на изкопаеми горива, насърчаване на инвестициите в енергийната инфраструктура и технологиите за чиста енергия.

7.b    Разширяване до 2030 г. на инфраструктурата и модернизиране на технологиите за доставка на съвременни и устойчиви енергийни услуги за всички в развиващите се страни, и по-специално в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави и развиващите се страни без излаз на море, в съответствие с програмите им за подпомагане.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 7 на ООН за устойчиво развитие

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛ 7 НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Код на показател Наименование на показателя Източник (първо-
източник)
Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.0.E.76 Крайно енергийно потребление в домакинствата на глава от населението Евростат Килограм нефтен еквивалент 306 316 328 317 310 344 349 331#  
7.1.U.77 Относителен дял на населението с достъп до електричество ООН % 96.6 97.3 98.1 98.7 99.2 99.7 99.8    
7.0.E.78 Население, което не е в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл поради статус на бедност Евростат % 39.2 39.2# 36.5 33.7 30.1 27.5 23.7 22.5 20.7
7.0.E.79 Първично енергийно потребление Евростат (по данни на НСИ) Тонове нефтен еквивалент (TНЕ) на човек от населението 2.50 2.48 2.59 2.60 2.59 2.46 2.70 2.93#  
7.0.E.80 Крайно енергийно потребление Евростат Тонове нефтен еквивалент (TНЕ) на човек от населението 1.32 1.35 1.40 1.41 1.41 1.37 1.48 1.53#  
7.2.E.81 Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия Евростат (по данни на НСИ) % 18.261 18.760 18.695 20.581 21.545 23.319 19.447 19.095  
7.3.U.82 Енергийна интензивност на икономиката ООН Енергийната интензивност се изразява в мегаджаули на единица паритет на покупателната способност БВП в постоянни стойности в щатски долари за 2017 г. 5.38 5.09 5.12 4.98 4.73 4.71 - -  
7.3.E.83 Енергийна продуктивност Евростат Стандарт на покупателната способност на килограм нефтен еквивалент 5.06 5.41 5.48 5.79 6.18 6.41 6.59 7.25  
7.0.E.84 Зависимост от внос на енергия общо и по продукти, в т.ч.:                      
7.0.E.84.1 Общо Евростат % 36.446 38.472 39.362 36.596 38.457 38.171 36.186 37.132  
7.0.E.84.2 Твърди изкопаеми горива Евростат % 11.220 9.773 9.362 10.409 7.471 9.608 10.454 11.604  
7.0.E.84.3 Нефт и петролни продукти (с изключен дела на биогоривата) Евростат % 101.827 100.510 101.588 95.744 102.601 97.511 97.208 106.080  
7.0.E.84.4 Природен газ Евростат % 97.007 96.452 97.609 98.729 100.398 96.420 96.239 106.103  

"#"прекъснат динамичен ред
"-" няма случай
"е" оценка

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН