Премини към основното съдържание

Цел 7: Достъпна и чиста енергия

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 7: Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички

Подцели

 

7.1    Осигуряване до 2030 година на всеобщ достъп до финансово достъпни, надеждни и съвременни енергийни услуги.

7.2    Значително увеличаване до 2030 година дела на енергията от възобновяеми източници в световния енергиен микс.

7.3    Удвояване до 2030 година на темпа на подобряване на енергийната ефективност в световен мащаб.

7.a    Засилване до 2030 година на международното сътрудничество с цел улесняване на достъпа до научни изследвания и технологии за чиста енергия, включително енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и високи и по-чисти технологии на база изкопаеми горива, насърчаване на инвестициите в енергийната инфраструктура и технологиите за чиста енергия.

7.b    Разширяване до 2030 година на инфраструктурата и модернизиране на технологиите за доставка на съвременни и устойчиви енергийни услуги за всички в развиващите се страни и по-специално в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави и развиващите се континентални държави (без излаз на море), в съответствие с програмите им за подпомагане.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 7 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 7 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показателя Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.0.E.76 Крайно енергийно потребление в домакинствата на глава от населението Евростат Килограм нефтен еквивалент 306 316 328 317 310 344 349  
7.1.U.77 Относителен дял на населението с достъп до електричество ООН Процент % 96.6 97.3 98.1 98.7 99.2 99.7 99.8 -
7.0.E.78 Население, което не е в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл поради статус на бедност Евростат Процент % 39.2 39.2# 36.5 33.7 30.1 27.5 23.7 22.5
7.0.E.79 Първично енергийно потребление Евростат (по данни на НСИ) Тонове нефтен еквивалент (TНЕ) на човек от населението 2.50 2.48 2.59 2.61 2.61 2.48 2.70  
7.0.E.80 Крайно енергийно потребление Евростат Тонове нефтен еквивалент (TНЕ) на човек от населението 1.32 1.35 1.40 1.41 1.41 1.38 1.49  
7.2.E.81 Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия Евростат (по данни на НСИ) Процент % 18.261 18.76 18.695 20.581 21.545 23.319 17.015  
7.3.U.82 Енергийна интензивност на икономиката ООН Енергийната интензивност се изразява в мегаджаули на единица паритет на покупателната способност БВП в постоянни стойности в щатски долари за 2017 г. 5.38 5.09 5.12 4.98 4.73 4.71 - -
7.3.E.83 Енергийна продуктивност Евростат Стандарт на покупателната способност на килограм нефтен еквивалент 5.06 5.41 5.49 5.75 6.12 6.41 6.61  
7.0.E.84 Зависимост от внос на енергия общо и по продукти, в т.ч.:                    
7.0.E.84.1 Общо Евростат Процент % 36.446 38.472 39.362 36.325 38.109 37.884 36.137  
7.0.E.84.2 Твърди изкопаеми горива Евростат Процент % 11.220 9.773 9.362 10.148 7.227 9.229 10.322  
7.0.E.84.3 Нефт и петролни продукти (с изключен дела на биогоривата) Евростат Процент % 101.827 100.510 101.588 95.744 102.601 97.511 97.208  
7.0.E.84.4 Природен газ Евростат Процент % 97.007 96.452 97.609 98.729 100.398 96.420 96.239  

"#"прекъснат динамичен ред
"-" няма случай
"е" оценка

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН