Премини към основното съдържание

Цел 5: Равнопоставеност на половете

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 5: Постигане на равенство между половете и осигуряване на възможности за всички жени и момичета

Подцели

 

5.1    Премахване на всички форми на дискриминация по отношение на всички жени и момичета, навсякъде.

5.2    Премахване на всички форми на насилие спрямо всички жени и момичета в публичната и частната сфера, в това число трафика на жени и момичета, сексуалната и другите видове експлоатация.

5.3    Премахване на всички вредни практики като детски, ранни и принудителни бракове и гениталното осакатяване на жени.

5.4    Признание и оценяване на неплатеното полагане на грижи и домашния труд посредством предоставяне на обществени услуги, инфраструктура и политики за социална закрила, и насърчаване на споделената отговорност в домакинството и семейството по подходящ за националните условия начин.

5.5    Гарантиране на пълноценно и ефективно участие на жените и равни възможности за лидерство на всички равнища на вземане на решения в политическия, икономическия и обществения живот.

5.6    Осигуряване на всеобщ достъп до полово и репродуктивно здравеопазване и репродуктивни права в съответствие с Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието и Платформата за действие от Пекин, както и заключителните документи от последващите конференции за техния преглед.

5.a    Предприемане на реформи за предоставяне на равни права на жените за достъп до икономически ресурси, както и достъп до собственост и контрол върху земя и други форми на собственост, финансови услуги, наследство и природни ресурси в съответствие с националното законодателство.

5.b    Засилено използване на базови технологии, по-специално информационни и комуникационни технологии, за насърчаване на еманципирането и овластяването на жените.

5.c    Приемане и укрепване на разумни политики и стриктно прилагано законодателство за насърчаване на равенството между половете и осигуряване на равни права на всички жени и момичета на всички равнища.

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН