Премини към основното съдържание

Цел 4: Качествено образование

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 4: Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички

Подцели

 

4.1    Да се гарантира до 2030 година, че всички момичета и момчета завършват безплатно, справедливо и качествено основно и средно образование, водещо до подходящи и ефективни резултати от обучението.

4.2    Да се гарантира до 2030 година, че всички момичета и момчета имат достъп до качествено развитие, грижи и предучилищно образование в ранната детска възраст, за да са готови за началното образование.

4.3    Осигуряване до 2030 година на равен достъп за всички жени и мъже до финансово достъпно и качествено техническо, професионално и висше образоване, включително университетско такова.

4.4    Значително увеличаване до 2030 година на броя на младежите и възрастните, които имат подходящи умения, в това число технически и професионални такива, за трудова заетост, работни места с достойни условия на труд и предприемачество.

4.5    Премахване до 2030 година на неравенството между половете в образованието и осигуряване на равен достъп до всички равнища на образование и професионално обучение за хората в уязвимо положение, включително лицата с увреждания, коренното население и децата в уязвимо положение.

4.6    Да се гарантира до 2030 година, че всички млади хора и значителна част от възрастното население, както мъже, така и жени, придобиват езикова и математическа грамотност.

4.7    Да се гарантира до 2030 година, че всички учещи придобиват знанията и уменията, необходими за насърчаване на устойчивото развитие, включително (наред с другото) чрез преподаване на знания за устойчивото развитие и устойчив начин на живот, правата на човека, равенството между половете, насърчаване на култура на мир и ненасилие, глобално гражданство, разбиране и оценяване на културното многообразие и приноса на културата за устойчиво развитие.

4.a    Изграждане и модернизиране на учебни заведения, ориентирани и приспособени за децата, хората с увреждания и лицата, уязвими като пол, които осигуряват за всички безопасна, приобщаваща и ползотворна учебна среда без агресия и насилие.

4.b    Значително увеличаване до 2020 година броя на отпусканите в световен план стипендии за студенти от развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, малките островни развиващи се държави и страните в Африка – за записване във висши учебни заведения в развитите страни и други развиващи се страни, включително в програми за професионално обучение, информационни и комуникационни технологии, технически, инженерни и научни специалности.

4.c    Значително увеличаване до 2030 година на броя на квалифицираните учители, включително посредством международно сътрудничество за подготовка на учители в развиващите се страни, особено най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 4 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 4 на ООН за устойчиво развитие
Код на показателя Наименование на показателя Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4.1.U.46 Процент на завършилите образование (начално, прогимназиално, гимназиално), в т.ч.: ООН Процент %                
4.1.U.46.1 Процент на завършилите начално образование ООН Процент % 100 98 99 99 98 99 99 -
4.1.U.46.2 Процент на завършилите прогимназиално образование ООН Процент % 97 96 97 96 95 95 98 -
4.1.U.46.3 Процент на завършилите гимназиално образование ООН Процент % 88 87 86 88 84 85 87 -
4.0.E.47 Рано напуснали образование и обучение Евростат (по данни на НСИ) % от населението на възраст от 18 до 24 години 13.4 13.8 12.7 12.7 13.9 12.8 12.2# 10.5
4.2.E.48 Ученици на възраст от 5 години до навършване на възрастта за задължителното образование в началното училище - % от населението на съответната възраст Евростат Процент % 93.2 92.0 88.0 85.2 85.8 85.5 84.9  
4.0.E.49 Относителен дял на населението на възраст 25-34 навършени години със завършено висше образование Евростат (по данни на НСИ) Процент % 31.8 32.8 33.4 34 32.7 33 33.6# 33.8
4.0.E.50 Относителен дял на хората, притежаващи поне основни цифрови умения Евростат (по данни на НСИ) Процент %             31.18  
4.0.E.51 Ниски постижения на 15-годишните по четене, математика или природни науки: Евростат Процент %                
4.0.E.51.1 Ниски постижения на 15-годишните по четене Евростат Процент % 41.5     47.1#        
4.0.E.51.2 Ниски постижения на 15-годишните по математика Евростат Процент % 42.1     44.4        
4.0.E.51.3 Ниски постижения на 15-годишните по природни науки Евростат Процент % 37.9     46.5        
4.5.U.52 Индекс на паритета между половете по степен на завършеното образование   Съотношение                
4.5.U.52.1 Индекс на паритета между половете при завършилите начално образование ООН Съотношение 1.004 1 1.00997 1.0196 1.01454 1.00383 0.9852 -
4.5.U.52.2 Индекс на паритета между половете при завършилите прогимназиално образование ООН Съотношение 1.01448 0.97887 0.99208 0.98332 0.99757 1.01376 1.0061 -
4.5.U.52.3 Индекс на паритета между половете при завършилите гимназиално образование ООН Съотношение 1.02807 1.03412 0.96637 0.99465 1.04611 1.02448 1.00756 -
4.0.E.53 Възрастни, участвали в обучение през последните четири седмици Евростат (по данни на НСИ) Процент % 2.0 2.2 2.3 2.5 2.0 1.6 1.8# 1.7

"#"прекъснат динамичен ред

 

Държава:    България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН