Премини към основното съдържание

Цел 3: Добро здраве и благополучие

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 3: Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст

Подцели

 

3.1    Намаляване до 2030 г. на коефициента на майчина смъртност в световен мащаб до по-малко от 70 на 100 000 живородени деца.

3.2    Прекратяване до 2030 г. на предотвратимите смъртни случаи на новородени и деца под 5-годишна възраст, като всички страни ще имат за цел да намалят неонаталната смъртност най-малко до 12 на 1000 живородени и смъртността на деца под 5-годишна възраст най-малко до 25 на 1000 живородени деца.

3.3    Ликвидиране до 2030 г. на епидемиите от СПИН, туберкулоза, малария и пренебрегваните тропически болести, както и борба с хепатита, заболяванията, предавани чрез водата и други заразни болести.

3.4    Намаляване с една трета до 2030 година на броя на случаите на преждевременна смърт вследствие на незаразни болести – чрез превенция и лечение, както и насърчаване на психичното здраве и благоденствието.

3.5    Засилване на превенцията и лечението на злоупотребата със субстанции, в т.ч. с наркотични вещества и алкохол.

3.6    Намаляване наполовина до 2020 г. на общия брой на смъртните случаи и нараняванията при пътнотранспортни произшествия в световен мащаб.

3.7    Осигуряване до 2030 г. на всеобщ достъп до здравни услуги в областта на половото и репродуктивно здраве, включително до информация и обучение за семейно планиране, и интегриране на репродуктивното здраве в национални стратегии и програми.

3.8    Постигане на всеобщо здравно осигуряване, включително защита срещу финансов риск, достъп до качествени основни здравни услуги и достъп до безопасни, ефективни и качествени жизненоважни лекарства и ваксини за всички на достъпни цени.

3.9    Значително намаляване до 2030 г. на броя на смъртните случаи и заболявания от опасни химични вещества и от замърсяване и заразяване на въздуха, водите и почвите.

3.a    Засилване на прилагането във всички страни по целесъобразност на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна.

3.b    Подкрепа за медицинските и фармацевтични изследвания и разработването на нови ваксини и лекарства за заразните и незаразните болести, засягащи предимно развиващите се страни, осигуряване на достъп до жизненоважни лекарства и ваксини на достъпни цени в съответствие с Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС (за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост) и общественото здраве, която потвърждава правото на развиващите се страни да се възползват в пълна степен от разпоредбите за гъвкавост в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуална собственост (ТРИПС) относно правото за опазване на общественото здраве и по-специално осигуряването на достъп до лекарствени средства за всички.

3.c    Значително увеличаване на финансирането за здравеопазване и наемане, развитие, обучение и задържане на работна сила в здравния сектор в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави.

3.d    Засилване на капацитета на всички страни, особено развиващите се страни, за ранно предупреждение, намаляване на риска и овладяване на здравните рискове в национален и световен мащаб.

Държава:    България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН