Премини към основното съдържание

Цел 2: Предотвратяване на глада

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 2: Край на глада, постигане на продоволствена сигурност и подобрено хранене, насърчаване на устойчиво селско стопанство

Подцели

 

2.1    Ликвидиране до 2030 г. на глада и осигуряване за всички, по-специално за бедните и хората в уязвимо положение, в това число новородените на целогодишен достъп до безопасна, питателна и достатъчна храна.

2.2    Ликвидиране до 2030 година на всички форми на недохранване, включително достигане до 2025 година на договорените на международно равнище цели относно спирането на растежа и атрофията при децата до 5-годишна възраст и задоволяване на потребностите от храна и хранителни вещества на подрастващите момичета, бременните жени, кърмачките и по-възрастните хора.

2.3    Удвояване до 2030 година на селскостопанската производителност и доходите на дребните производители на храни, по-специално жените, местното население, семейните земеделски стопани, скотовъдците и рибарите, включително чрез сигурен и равен достъп до земя, други производствени ресурси и суровини, знания, финансови услуги, пазари и възможности за добавена стойност и заетост в неземеделски дейности.

2.4    Осигуряване до 2030 година на устойчиви системи за хранително производство и прилагане на гъвкави селскостопански практики, които увеличават производителността и обема на произвежданата продукция, спомагат за запазването на екосистемите, засилват възможностите за приспособяване към изменението на климата, екстремни метеорологични явления, суша, наводнения и други природни бедствия, и с които постепенно се подобрява качеството на земята и почвите.

2.5    Запазване до 2020 г. на генетичното разнообразие на семена, култивирани растения и селскостопански и опитомени животни, и свързаните с тях диви видове, включително посредством разумно управлявани и диверсифицирани семенни и растителни банки на национално, регионално и международно равнище и осигуряване на достъп до генетични ресурси и свързаните с тях традиционни знания, както и честно и справедливо споделяне на произтичащите от употребата им ползи в съответствие с постигнатите договорености на международно равнище.

2.a    Увеличаване, включително посредством засилено международно сътрудничество, на инвестициите в инфраструктурата на селските райони, в селскостопански научни изследвания и служби за съвети в земеделието, технологично развитие и генни банки за растителни култури и животински видове с оглед подобряване на производствения капацитет в селското стопанство в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни.

2.b    Коригиране и недопускане на търговски ограничения и изкривявания на световните селскостопански пазари, включително чрез успоредното премахване на всички форми на субсидии за износ на селскостопански продукти и всички експортни мерки с равностоен ефект в съответствие с мандата на Кръга от преговори за развитие в Доха.

2.c    Приемане на мерки за гарантиране на правилното функциониране на пазарите на продоволствени стоки и техните деривати и улесняване на навременния достъп до пазарна информация, включително относно хранителните резерви, за да се спомогне за ограничаване на крайната нестабилност на цените на храните.

Държава:    България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН