Премини към основното съдържание

Цел 1: Изкореняване на бедността

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите

Цел 1: Изкореняване на бедността във всичките ѝ форми и навсякъде

Подцели

 

1.1    Изкореняване до 2030 г. на крайната бедност за всички хора и навсякъде, понастоящем измервана спрямо броя на лицата живеещи с по-малко от 1.25$ на ден

1.2    Намаляване до 2030 г. най-малко наполовина дела на мъжете, жените и децата от всички възрасти, живеещи в бедност във всичките и́ измерения съгласно националните определения.

1.3    Прилагане на подходящи на национално ниво мерки и системи за социална защита за всички, включително минимални прагове за социална защита, и постигане до 2030 г. на съществено покритие на бедните и уязвимите

1.4    Осигуряване до 2030 г. на равни права до икономическите ресурси за всички мъже и жени, особено за бедните и уязвимите, както и достъп до основни услуги, притежание и управление на земя и други форми на имущество, наследство, природни ресурси, подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.

1.5    Изграждане до 2030 г. на устойчивост на бедните и хората в уязвимо положение, и намаляване на излагането им на свързаните с климата екстремни явления и уязвимостта им от тях, както и от други икономически, социални и екологични сътресения и бедствия.

1.a    Осигуряване мобилизирането на значителни средства от различни източници, включително чрез засилено сътрудничество за развитие, с оглед предоставянето на адекватни и предвидими средства за развиващите се страни, особено най-слабо развитите, с цел изпълнение на програми и политики за ликвидиране на бедността във всичките и́ измерения.

1.b    Създаване на солидни политически рамки на национално, регионално и международно равнище въз основа на стратегии за развитие, ориентирани към бедните уязвимите по полов признак, с цел подкрепа за ускорено инвестиране в действия за изкореняване на бедността.

XLS Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 1 на ООН за устойчиво развитие

Национален списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на цел 1 на ООН за устойчиво развитие
Код на показател Наименование на показателя Източник (първо-източник) Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.1.U.1 Относителен дял на населението под международната линия на бедност, % ООН % от населението 3.4 2.0 1.4 0.9 0.9 0.2    
1.2.U.2 Относителен дял на бедните, живеещи под националната линия на бедност, % ООН % от населението 22.9 23.4 22.0 22.6 23.8 22.1    
1.2.E.3 Население в риск от бедност или социално изключване, % Евростат (по данни на НСИ) % от населението 43.3 41# 38.0 33.0 33.2 33.5 31.7 32.2
1.2.E.4 Степен на тежки материални и социални лишения Евростат (по данни на НСИ) % от населението 36.8 33.5 30.0 22.3 22.1 22.1 19.1 18.7
1.0.E.5 Относителен дял на работещите бедни Евростат (по данни на НСИ) % от населението 6.7 10.2 8.3 8.6 7.8 8.4 8.9 9.0
1.2.Е.6 Население в риск от бедност след социални трансфери Евростат (по данни на НСИ) % от населението 22.0 22.9# 23.4 22.0 22.6 23.8 22.1 22.9
1.2.E.7 Население, което няма баня, душ или закрита тоалетна Евростат % от населението 11.1 10.7 # 9.8 8.9 7.5 7.0    
1.5.U.8 Брой смъртни случаи или изчезнали лица вследствие на бедствия на 100 000 души от населението ООН Брой случаи на 100,000 души от населението 0 0.09661 0.05569 0.01405 0 0 0.1307  
1.5.U.9 Брой директно засегнати лица вследствие на бедствия на 100 000 души от населението ООН Брой случаи на 100,000 души от населението 20.27567 30.29268 92.93515 8.72506 6.12546 0.12896 6.49156  
1.0.E.10 Общи държавни разходи за основни услуги (образование, здравеопазване и социална защита), в т.ч.: Евростат                  
1.0.E.10.1 Социална защита/подпомагане Евростат % от БВП 13.0 12.3 12.3 12.0 11.4 13.1 13.4  
1.0.E.10.2 Здравеопазване Евростат % от БВП 5.3 5.0 4.8 5.0 4.6 5.8 5.8  
1.0.E.10.3 Образование Евростат % от БВП 3.9 3.4 3.5 3.5 3.8 3.9 4.3  

"#"прекъснат динамичен ред

 

Държава:  България

Източник:  Департамент по икономически и социални въпроси на ООН