Премини към основното съдържание

Устойчиво развитие 2005 - 2016

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ    
Критерии за избор на показателите за устойчиво развитие на България    
Тема 1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ    
1.1. Темп на растеж на реалния БВП на човек от населението Динамичен ред Метаданни
1.2. Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление" Динамичен ред Метаданни
1.3. Инвестиции (общо, от бизнеса и от бюджета) Динамичен ред Метаданни
1.4. Темп на растеж на производителността на труда на отработен човекочас Динамичен ред Метаданни
1.5. Разходи за научноизследователска и развойна дейност (общо, в публичния сектор и в бизнес сектора) Динамичен ред Метаданни
1.6. Коефициенти на заетост (20-64 навършени години) по пол Динамичен ред Метаданни
1.7. Вариация на коефициента на заетост по статистически райони Динамичен ред Метаданни
1.8. Коефициенти на безработица по възрастови групи Динамичен ред Метаданни
Тема 2. УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО    
2.1. Образувани битови отпадъци на човек от населението Динамичен ред Метаданни
2.2. Дял на третираните битови отпадъци от общия обем на образуваните битови отпадъци, по метод на третиране Динамичен ред Метаданни
2.3. Крайно енергийно потребление по сектори Динамичен ред Метаданни
2.4. Първично енергийно потребление Динамичен ред Метаданни
2.5. Индекс на експлоатация на водите Динамичен ред Метаданни
2.6. Индекс на гъстота на животните Динамичен ред Метаданни
2.7. Площи с биологично земеделие Динамичен ред Метаданни
Тема 3. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ    
3.1. Дял на лицата, изложени на риск от бедност (преди и след социалните трансфери) Динамичен ред Метаданни
3.2. Неравенство на доходите S80/20 Динамичен ред Метаданни
3.3. Лица, живеещи в домакинства без заети лица Динамичен ред Метаданни
3.4. Разлика в заплащането между половете Динамичен ред Метаданни
3.5. Коефициент на продължителна безработица Динамичен ред Метаданни
3.6. Рано напуснали образование и обучение Динамичен ред Метаданни
3.7. Участие на населението (7-15-годишна възраст) в задължителното образование Динамичен ред Метаданни
3.8. Лица с ниска степен на образование, по възрастови групи Динамичен ред Метаданни
3.9. Участие в ученето през целия живот Динамичен ред Метаданни
3.10. Ниска степен на грамотност при четене на учениците Динамичен ред Метаданни
3.11. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) Динамичен ред Метаданни
Тема 4. ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ    
4.1. Тотален коефициент на плодовитост Динамичен ред Метаданни
4.2. Коефициент на демографско заместване Динамичен ред Метаданни
4.3. Очаквана продължителност на живота при лицата на възраст 65 години по пол Динамичен ред Метаданни
4.4. Общ коефициент на заместване на дохода Динамичен ред Метаданни
4.5. Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност Динамичен ред Метаданни
Тема 5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ    
5.1. Очаквана продължителност на живота при раждане по пол Динамичен ред Метаданни
5.2. Коефициент на смъртност поради хронични заболявания Динамичен ред Метаданни
5.3. Процент на редовните пушачи Динамичен ред Метаданни
5.4. Относителен дял на хората с наднормено тегло Динамичен ред Метаданни
5.5. Самооценка на здравния статус Динамичен ред Метаданни
5.6. Практикуващи лекари Динамичен ред Метаданни
Тема 6. ПРОМЕНИ В КЛИМАТА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ    
6.1. Емисии на въглероден диоксид (CO2) на човек от населението Динамичен ред Метаданни
6.2. Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия Динамичен ред Метаданни
6.3. Енергийна зависимост Динамичен ред Метаданни
6.4. Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия Динамичен ред Метаданни
6.5. Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници - дял от брутното потребление на електрическа енергия Динамичен ред Метаданни
6.6. Брутно вътрешно потребление на енергия по горива Динамичен ред Метаданни
Тема 7. УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ    
7.1. Модернизация на транспортната инфраструктура Динамичен ред Метаданни
7.2. Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта Динамичен ред Метаданни
7.3. Разпределение на товарните превози по видове транспорт Динамичен ред Метаданни
7.4. Дял на международните превози в железопътния транспорт Динамичен ред Метаданни
7.5. Дял на електротранспорта от обема на градските превози Динамичен ред Метаданни
7.6. Дял на новорегистрираните и регистрираните нови МПС Динамичен ред Метаданни
7.7. Лица, загинали при пътнотранспортни произшествия Динамичен ред Метаданни
Тема 8. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ    
8.1. Население, свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с най-малко вторично третиране Динамичен ред Метаданни
8.2. Разходи за пречистване на отпадъчни води Динамичен ред Метаданни
8.3. Дял на защитените територии Динамичен ред Метаданни
Тема 9. ГЛОБАЛНО ПАРТНЬОРСТВО    
9.1. Официална помощ за развитие –източник: ОИСР, Евростат, Европейска комисия Динамичен ред Метаданни
Тема 10. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ    
10.1. Използване на интернет от лицата с цел взаимодействие с обществени институции Динамичен ред Метаданни
10.2. Гласували на европейски и национални парламентарни избори Динамичен ред Метаданни