Премини към основното съдържание

Цели за устойчиво развитие 2030

На 25 септември 2015 г. в Ню Йорк по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в рамките на ООН бе приет Дневният ред за развитие след 2015 г. „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 г.”  Документът бе одобрен от всичките 193 държави членки на ООН, включително и България. Програмата се състои от пет части и в нея са изброени и формулирани 17 Цели за устойчивото развитие (Sustainable Development Goals (SDGs), като към всяка една от тях има и подцели, които са общо 169. Като основен акцент в Програмата са изведени най-острите проблеми на развиващите се страни, свързани с преодоляването на крайната бедност, глада, болестите и др., към които са добавени и въпроси, свързани с опазването на околната среда, постигането на устойчиво икономическо развитие и потребление, изграждането и функционирането на демократични институции, елементи по спазването на правата на човека, равенството на половете и други.

На 11 септември 2023 г. с Решение № 613 на Министерски съвет беше приет Национален списък с показатели за наблюдение и отчитане по постигане напредъка по Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ЦУР на ООН). За разработването на Списъка беше сформирана работна група, ръководена от Националния статистически институт. В Работната група участваха представители на водещите и партниращи институции, отговорни за координацията и контрола на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие. В списъка са включени 215 индикатора, обхващащи всички 17 Цели за устойчиво развитие.

Националният списък е формиран на базата на показателите на НСИ, използвани от Евростат за отчитане на целите, Глобалния списък с показатели на ООН за отчитане напредъка в изпълнението на ЦУР (Global SDGs list), национални източници и други допълнителни източници.

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство
Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите Цели за устойчиво развитие

Данни

Полезни връзки