Премини към основното съдържание

Цели за устойчиво развитие 2030

На 25 септември 2015 г. в Ню Йорк по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в рамките на ООН бе приет Дневният ред за развитие след 2015 г. „Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 г.”  Документът бе одобрен от всичките 193 държави членки на ООН, включително и България. Програмата се състои от пет части и в нея са изброени и формулирани 17 Цели за устойчивото развитие (Sustainable Development Goals (SDGs), като към всяка една от тях има и подцели, които са общо 169. Като основен акцент в Програмата са изведени най-острите проблеми на развиващите се страни, свързани с преодоляването на крайната бедност, глада, болестите и др., към които са добавени и въпроси, свързани с опазването на околната среда, постигането на устойчиво икономическо развитие и потребление, изграждането и функционирането на демократични институции, елементи по спазването на правата на човека, равенството на половете и други.

Цел 1: Изкореняване на бедността Цел 2: Предотвратяване на глада Цел 3: Добро здраве и благополучие Цел 4: Качествено образование Цел 5: Равнопоставеност на половете Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
Цел 7: Достъпна и чиста енергия Цел 8: Достоен труд и икономически растеж Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура Цел 10: Намаляване на неравенствата Цел 11: Устойчиви градове и общности Цел 12: Отговорно потребление и производство
Цел 13: Борба с климатичните промени Цел 14: Живот под водата Цел 15: Живот на земята Цел 16: Мир, справедливост и силни институции Цел 17: Партньорства за целите Цели за устойчиво развитие

Данни

Полезни връзки