Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области


ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.
(Хил. евро)
Статистически райони
Области
2019
ОБЩО ЗА СТРАНАТА 25 341 512.8
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 623 845.0
Видин 86 281.1
Враца 80 028.6
Ловеч 147 116.9
Монтана 35 355.7
Плевен 275 062.7
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 1 120 593.1
Велико Търново 127 449.7
Габрово 340 908.7
Разград ..
Русе 426 453.9
Силистра ..
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2 459 891.1
Варна 1 748 716.0
Добрич 291 939.3
Търговище 304 916.8
Шумен 114 319.0
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН 3 308 980.7
Бургас 2 137 119.4
Сливен 158 700.0
Стара Загора 971 972.4
Ямбол 41 188.9
ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 14 978 348.2
Благоевград 526 749.4
Кюстендил 43 398.1
Перник 186 984.2
София 1 527 868.6
София (столица) 12 693 347.9
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 2 849 854.7
Кърджали 321 008.2
Пазарджик 476 318.1
Пловдив 1 778 214.4
Смолян 91 260.0
Хасково 183 054.0

Забележка:
' .. ' Конфиденциални данни
Данните са от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор. За по-пълни данни може да се ползва WEB-сайта на БНБ.
30.11.2020