Премини към основното съдържание

Годишни данни по икономически дейности

Динамичен ред: FBS1.1.xls

СТРУКТУРА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ1
  2022
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2022 % 2022 % 2022 %
Общо - всички икономически дейности 104 690 100.00 384 372 100.00 293 364 100.00
Селско, горско и рибно стопанство 12 818 12.24 25 254 6.57 12 473 4.25
Добивна промишленост 40 0.04 362 0.09 331 0.11
Преработваща промишленост 7 620 7.28 94 584 24.61 88 555 30.19
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 691 0.66 751 0.20 199 0.07
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 91 0.09 936 0.24 876 0.30
Строителство 4 434 4.24 26 969 7.02 23 560 8.03
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 34 998 33.43 115 880 30.15 84 685 28.87
Транспорт, складиране и пощи 5 287 5.05 23 193 6.03 18 961 6.46
Хотелиерство и ресторантьорство 5 847 5.59 23 677 6.16 18 539 6.32
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2 933 2.80 7 789 2.03 5 368 1.83
Финансови и застрахователни дейности 910 0.87 2 290 0.60 1 544 0.53
Операции с недвижими имоти 4 771 4.56 6 217 1.62 2 577 0.88
Професионални дейности и научни изследвания 10 094 9.64 20 291 5.28 11 671 3.98
Административни и спомагателни дейности 2 249 2.15 11 846 3.08 10 106 3.44
Образование 996 0.95 2 683 0.70 1 928 0.66
Хуманно здравеопазване и социална работа 3 467 3.31 9 438 2.46 6 256 2.13
Култура, спорт и развлечения 1 163 1.11 2 529 0.66 1 671 0.57
Други дейности 6 281 6.00 9 683 2.52 4 064 1.39

Бележки
1 Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)
30.11.2023