Премини към основното съдържание

Районни отоплителни и охладителни системи

Файл: Energy_DHC.xls


Районни отоплителни системи и ефективност на районното отопление за 2019 година
Мощност и производство
Технология на производствената инсталация, доставяща топлина към мрежата Инсталирана нетна топлинна мощност - МВт Нетно производство на топлинна енергия, доставена до мрежата - ТДж
Общо Топла вода Пара
Комбинирани инсталации, използващи невъзобновяеми горива 1 835 18 851 16 514 2 337
Комбинирани инсталации, използващи възобновяеми горива 149 1 104 1 074 30
Комбинирани инсталации, използващи геотермална или слънчева енергия - - - -
Комбинирани инсталации, използващи възстановена топлина от химически или други процеси - - - -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи невъзобновяеми горива* 3 146 6 035 6 035 -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи възобновяеми горива* 79 287 287 -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи електрическа енергия (електрически бойлери) - - - -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи геотермална енергия, енергия от околната среда или слънчева енергия - - - -
Инсталация, възстановяващи топлина от химични и други процеси 232 274 274 0
ОБЩО 5 441 26 551 24 184 2 367

*вкл. редукционна топлина (топлинна енергия, която се отделя преди генератора за електрическа енергия)
Ефективност на районното отопление
  ЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ НЕЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ
Общо Топла вода Пара Общо Топла вода Пара
Топлинна енергия, доставена към клиенти на централно отопление в ТДж, в т.ч. за: 15 142 13 135 2 007 4 487 4 487 -
Промишлени предприятия 2 724 740 1 984 37 37 -
Предприятия от сектор транспорт, селско
стопанство/горско стопанство и риболов
40 40 - 15 15 -
Предприятия от сектора на услугите 2 951 2 928 23 1 066 1 066 -
Битови клиенти 9 427 9 427 - 3 369 3 369 -
Брой районни отоплителни мрежи 33 29 4 9 9 -
Дължина на районните отоплителни мрежи - км 2 439 2 416 23 676 676 -
Брой клиенти 464 844 462 744 2 100 174 143 174 143 -
 
Загуби на районните отоплителни мрежи - ТДж 6 922  
29.04.2021