Премини към основното съдържание

Районни отоплителни и охладителни системи

Файл: Energy_DHC.xls


Районни отоплителни системи и ефективност на районното отопление за 2020 година
Мощност и производство
Технология на производствената инсталация, доставяща топлина към мрежата Инсталирана нетна топлинна мощност - МВт Нетно производство на топлинна енергия, доставена до мрежата - ТДж
Общо Топла вода Пара
Комбинирани инсталации, използващи невъзобновяеми горива 1 946 19 060 16 540 2 520
Комбинирани инсталации, използващи възобновяеми горива 127 863 850 13
Комбинирани инсталации, използващи геотермална или слънчева енергия  -  -  -  -
Комбинирани инсталации, използващи възстановена топлина от химически или други процеси  -  -  -  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи невъзобновяеми горива* 3 381 6 699 6 699  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи възобновяеми горива* 104 365 365  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи електрическа енергия (електрически бойлери)  -  -  -  -
Инсталация за производство само на топлинна енергия, използващи геотермална енергия, енергия от околната среда или слънчева енергия  -  -  -  -
Инсталация, възстановяващи топлина от химични и други процеси  -  -  -  -
ОБЩО 5 558 26 987 24 454 2 533

*вкл. редукционна топлина (топлинна енергия, която се отделя преди генератора за електрическа енергия)
Ефективност на районното отопление
  ЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ НЕЕФЕКТИВНИ районни отоплителни мрежи съгласно член 2, параграф 41 от ДЕЕ
Общо Топла вода Пара Общо Топла вода Пара
Топлинна енергия, доставена към клиенти на централно отопление в ТДж, в т.ч. за: 15 349 13 362 1 987 4 921 4 921  -
Промишлени предприятия 2 530 562 1 968 37 37  -
Предприятия от сектор транспорт, селско стопанство/горско стопанство и риболов 80 80  - 19 19  -
Предприятия от сектора на услугите 2 927 2 908 19 1 073 1 073  -
Битови клиенти 9 812 9 812  - 3 792 3 792  -
Брой районни отоплителни мрежи 38 32 6 9 9  -
Дължина на районните отоплителни мрежи - км 2 448 2 425 23 676 676  -
Брой клиенти 468 257 468 226 31 174 908 174 908  -
 
Загуби на районните отоплителни мрежи - ТДж 6 717  
29.04.2022