Премини към основното съдържание

Търговски обекти за продажби на дребно - общо за страната и по статистически райони

Динамичен ред: dTrade_4.6.xls

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
(Брой)
Вид и стокова специализация 2022
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО 162 712
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа 7 017
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) 25 039
Складове за продажби на дребно 16 219
Бензиностанции 2 495
Газостанции 310
Магазини и павилиони - общо 111 632
За храни, напитки и тютюневи изделия 41 163
Специализирани 15 747
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки 25 416
За нехранителни стоки 70 469
Специализирани 54 892
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки 15 577
MАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически район Общо Храни, напитки и тютюневи изделия Нехранителни стоки
Общо за страната 111 632 41 163 70 469
Северна и Югоизточна България 52 187 20 018 32 169
Северозападен 10 733 4 274 6 459
Северен централен 10 710 3 967 6 743
Североизточен 13 495 4 998 8 497
Югоизточен 17 249 6 779 10 470
Югозападна и Южна централна България 59 445 21 145 38 300
Югозападен 37 350 12 834 24 516
Южен централен 22 095 8 311 13 784
30.11.2023