Премини към основното съдържание

Пенсионни права в социалното осигуряване

Динамичен ред: T29_Tables.xls

Пенсионни права в българското социално осигуряване
2018
(Млн. лева)
Показатели Несвързани с държавно управление Държавно управление Пенсионни схеми - общо
Схеми за дефинирани вноски Социалноосигури-телни пенсионни схеми
1 Пенсионни права в началото на периода 12 658 172 365 185 023
2 Нарастване на пенсионните права в резултат на социалноосигурителните вноски 931 7 967 8 898
2.1 Постъпления от осигурителни вноски за сметка на работодател 993 2 445 3 438
2.2 Косвени постъпления от осигурителни вноски за сметка на работодател - - -
2.3 Постъпления от осигурителни вноски за сметка на осигурено лице 549 2 075 2 624
2.4 Допълнителни осигурителни вноски за сметка на осигурено лице -455 3 447 2 992
2.5 Без: Такси за услуги на пенсионните схеми 155 0 155
3 Други (актюерски) промени в пенсионните права на социалноосигурителните пенсионни схеми - 11 118 11 118
4 Намаляване на пенсионните права поради изплащане на пенсии 94 9 174 9 268
5 Промени в пенсионните права вследствие на социални вноски и пенсии 837 9 911 10 748
6 Прехвърляне на пенсионни права между схемите -98 98 0
7 Промяна в правата поради договорени промени в структурните схеми 0 0 0
8 Промени в правата поради преоценки 0 0 0
9 Промени в правата поради други промени в обема -39 0 -39
10 Пенсионни права в края на периода 13 358 182 374 195 732
26.02.2021