Премини към основното съдържание

Легла в лечебните заведения за болнична помощ на 31.12. по видове легла, статистически зони и статистически райони (ревизирана групировка)

Динамичен ред: Zdr_2.1.4.xls

ЛЕГЛА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА 31.12.2019 Г. ПО ВИДОВЕ ЛЕГЛА1, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Статистически зони
Статистически райони
Общо Легла за активно и интензивно лечение Легла за рехабили-тационна грижа Легла за дългосрочна грижа Други легла
България 2 53 997 44 727 6 836 2 434 -
Северна и Югоизточна България 22 940 18 516 2 884 1 540 -
Северозападен 5 828 4 982 423 423 -
Северен централен 5 250 4 318 555 377 -
Североизточен 4 972 4 493 398 81 -
Югоизточен 6 890 4 723 1 508 659 -
Югозападна и Южна централна България 27 129 22 283 3 952 894 -
Югозападен 15 513 12 661 2 341 511 -
Южен централен 11 616 9 622 1 611 383 -

1 В съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка.
2 Леглата в заведенията към други ведомства не са разпределени по статистически зони и райони.
05.11.2021