Премини към основното съдържание

Легла в лечебните заведения за болнична помощ на 31.12. по видове легла, статистически зони и статистически райони (ревизирана групировка)

Динамичен ред: Zdr_2.1.4.xls

ЛЕГЛА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА 31.12.2022 Г. ПО ВИДОВЕ ЛЕГЛА1, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Статистически зони
Статистически райони
Общо Легла за активно и интензивно лечение Легла за рехабили-
тационна грижа
Легла за дългосрочна грижа Други легла
България 2 54 707 45 118 7 100 2 489 -
Северна и Югоизточна България 23 725 19 080 3 149 1 496 -
Северозападен 6 147 5 235 442 470 -
Северен централен 5 451 4 514 560 377 -
Североизточен 5 033 4 365 606 62 -
Югоизточен 7 094 4 966 1 541 587 -
Югозападна и Южна централна България 27 320 22 376 3 951 993 -
Югозападен 15 562 12 644 2 265 653 -
Южен централен 11 758 9 732 1 686 340 -

1 В съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка.
2 Леглата в заведенията към други ведомства не са разпределени по статистически зони и райони.
17.06.2024